Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

logo_ebo.png

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PETYCJI

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000119501.pdf

Przedmiotem petycji może być  żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lub grupy tych podmiotów. Mogą je złożyć w interesie:

 • publicznym,
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada, ale za jego zgodą

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinna ona zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
 3. oznaczenie adresata petycji,
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej złożenia. Termin ten ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji wpływają dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Burmistrz może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
W takim przypadku, na stronie internetowej Urzędu wyznacza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Burmistrz Prudnika może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez niego rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody. W takim przypadku podmiot wnoszący petycję zostaje niezwłocznie poinformowany o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Petycje można składać:

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
 • doręczyć osobiście – do Sekretariatu Burmistrza, pok. Nr 102 I piętro, w godzinach pracy Urzędu
 • faksem – na numer: 77 406 62 28
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2014 r. poz. 1195).

 • Opublikował: Tadeusz Górecki, data publikacji: 26-11-2015 11:09
 • Modyfikował: Anna Muzyka, data modyfikacji: 26-11-2015 11:15
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Muzyka
 • Data wytworzenia: 26-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 1353
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/4883/1688/przepisy-prawne-dotyczace-petycji.html
 • Opublikował: Tadeusz Górecki, data publikacji: 26-11-2015 11:09
 • Modyfikował: Anna Muzyka, data modyfikacji: 26-11-2015 11:15
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Muzyka
 • Data wytworzenia: 26-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 1353
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/4883/1688/przepisy-prawne-dotyczace-petycji.html
 • Data publikacji: 26-11-2015 11:09 przez: Tadeusz Górecki
 • Data modyfikacji: 26-11-2015 11:15 przez: Anna Muzyka
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Muzyka
 • Data wytworzenia: 26-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 1353
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  26-11-2015, godz. 11:15:54
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  26-11-2015, godz. 11:11:05
  Modyfikacja strony przez: Tadeusz Górecki
 •  
  26-11-2015, godz. 11:10:20
  Modyfikacja strony przez: Tadeusz Górecki
 •  
  26-11-2015, godz. 11:10:12
  Modyfikacja strony przez: Tadeusz Górecki
 •  
  26-11-2015, godz. 11:09:48
  Modyfikacja strony przez: Tadeusz Górecki
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3

 

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
prudnik.pl