Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy

                        BURMISTRZ PRUDNIKA 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1.  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
   1) jest nauczycielem lub nauczycielem akademickim, który:
 a) posiada wyższe wykształcenie magisterskie  z  przygotowaniem pedagogicznym
     oraz   kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  danym
     przedszkolu  lub szkole;
b) ukończył studia wyższe lub  studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub 
kurs  kwalifikacyjny zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej 5- letni staż pracy pedagogicznej  na stanowisku
     nauczyciela  lub  5-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
     akademickiego;
d) posiada  co  najmniej dobrą  ocenę  pracy w szkole, uzyskaną  w okresie pięciu
     lat bezpośrednio   przed   powierzeniem   stanowiska   lub   pozytywną  ocenę  
     pracy    w okresie  ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
 e) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 f) posiada   zaświadczenie   lekarskie   o   braku   przeciwwskazań   zdrowotnych  
    do  wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 g) nie    był    karany   karą   dyscyplinarną   oraz   nie   toczy się   przeciwko 
     niemu   postępowanie    dyscyplinarne;
 h) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie  oraz nie toczy się 
      przeciwko   niemu   postępowanie karne;
      i) nie    był    karany    zakazem    pełnienia    funkcji      kierowniczych   
          związanych  z  dysponowaniem  środkami publicznymi.
2) nie jest nauczycielem, lecz  spełnia wymagania określone w  pkt.1 lit.b ,f ,g ,h ,i
oraz   posiada:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej.
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –      w przypadku nauczyciela akademickiego.
3) akt  nadania  stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  oraz 
     dokumenty  potwierdzające   osiadanie wymaganego wykształcenia  - w 
      przypadku  osoby  będącej    nauczycielem;
4) dyplom  ukończenia  studiów  wyższych  oraz  dokumenty potwierdzające 
     posiadanie  wymaganego   stażu    pracy,    wykształcenia,    przygotowania   
     zawodowego –   w przypadku osoby   nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu
     zarządzania, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
     zarządzania oświatą;
5) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  6 maja 2003r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora   oraz   inne   stanowisko   kierownicze   w    poszczególnych   typach szkół    i placówek;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza medycyny na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami  oraz  orzeczeń lekarskich  wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 332 z   późniejszymi zmianami);
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie  toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,   związanych   z   dysponowaniem środkami publicznymi, o którym   mowa  w  art. 31   ust. 4  ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny    finansów  publicznych ( Dz. U. z 2005r Nr 14 poz. 114 z późniejszymi zmianami);
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 i  Nr 153 poz. 1271 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko   dyrektora;
 
III. Wszelkie   sporządzone   przez   kandydata  dokumenty winny być 
       własnoręcznie   podpisane.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
       zwrotnym i  dopiskiem:
      „ Konkurs   na   stanowisko  dyrektora  Zespołu Szkolno Przedszkolnego
           w    Rudziczce”
     Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w  
     Prudniku,    w terminie do  27 listopada  2008r lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Prudniku
48 – 200 Prudnik
ul. Kościuszki 3.  

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

       BURMISTRZ  PRUDNIKA
              Franciszek Fejdych


 załącznik  DOCtreść

Podmiot udostępniający: Gminny Zarząd Oświaty
i Wychowania w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Maria Strońska
Data wytworzenia: 2008-11-12

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    12-11-2008 11:58
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×