Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów

BURMISTRZ PRUDNIKA
 
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów:

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku
ul. Szkolna 12, 48-200 Prudnik 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
Moszczanka 166a, 48-200 Prudnik

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem lub nauczycielem akademickim, który:
a)   posiada wyższe wykształcenie magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
      kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce oświatowej;
b)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c)      posiada co najmniej 5- letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub       5-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d)      uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego — pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 e) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 g) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego — karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
 j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem Środkami  publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)
2)      nie jest nauczycielem, lecz spełnia wymagania określone w pkt.1 lit.b ,f ,g ,h ,j oraz   posiada:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
c) obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich;  Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o  bezwłasnowolnienie;
 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły
      lub przedszkola,
      b)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub 
            innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
            kandydata,
c)      życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności   
informację o:
–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby  
    niebędącej nauczycielem,
d)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.  c,
e)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
     dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu
     ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z
     zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
     zarządzania oświatą,
f)  zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
     stanowisku kierowniczym,
g)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie
    dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
h)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
     przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z 
    dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
    17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
     U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26
     listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4)),
j)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z
    dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
     bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr
    63, poz. 425, z późn. zm.5)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania
     stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny
     pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
    akademickiego,
m)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
      1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z
      późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
     wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
     akademickiego,
n)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
     praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
      ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
      poz. 926, z późn. zm.8)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 
III. Wszelkie   sporządzone   przez   kandydata dokumenty winny być
       własnoręcznie   podpisane.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
       zwrotnym i dopiskiem:
      „ Konkurs   na   stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3               
         w Prudniku”
      „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance”
 Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku,  
 w terminie do 15 czerwca 2010r. lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Prudniku
48 – 200 Prudnik
ul. Kościuszki 3.  
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Burmistrz Prudnika
 
Franciszek Fajdych
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Strońska
Data wytworzenia: 31.05.2010

 

Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2010 10:39
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×