Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 26/RSO - Wpis do rejestru wyborców.

 

herb.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 26/RSO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

 

 

Nazwa usługi: 

Wpis do rejestru wyborców.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny Referat Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221, tel. 77 40 66 238, fax 77 40 66 228, e-mail:
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:15-15:15.

Wymagane dokumenty:


 

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Ważny dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty:

 

Wniosek i decyzja nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:


 

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Prudniku, za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,  poz. 112 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz . U. Nr 158, poz.941)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity    z 2012r. Dz. U. poz. 1282 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity               Dz. U.  z 2013r. , poz.267 z późn. zm.)  

Informacje
dodatkowe:


 

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy  wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:

-   kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

-   pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający żądane dane, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały.

 

Burmistrz przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

PDFpisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.pdf

PDFwniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.pdf

 

Opracował:   Andrzej Żurawski
Sprawdził:    Sekretarz Gminy - Marek Radom
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2005
  przez: Tadeusz Górecki
 • opublikowano:
  18-10-2005 13:06
  przez: Piotr Głownia
 • zmodyfikowano:
  10-04-2014 10:49
  przez: Anna Tomczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1769
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×