Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 10/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organ

HERB PRUDNIK.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 10/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki

 

 

Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej.
 
Podstawa prawna:
art. 67a § 1 ust. 2 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 z późn. zm.)
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek, który powinien zawierać:
-określenie charakteru pomocy o jaką ubiega się podatnik – zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz. U. z 2007 r. nr  59, poz. 404 z późn. zm./,
- opis bieżącej sytuacji finansowej, udokumentowanej poprzez dołączenie kserokopii bilansu, rachunku strat i zysków za ostatni okres sprawozdawczy,
- ostatnio złożone w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości dochodu/poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktualną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych,
- nr NIP, PKD,
- wielkość przedsiębiorcy podana zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.),
POMOC DE MINIMIS
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
-wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
-oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
-wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie;
-oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM –I piętro, pokój nr 112, 113, tel. 77/4066220; 77/4066224-226;
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Prudnika, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Uwagi:
Brak uwag.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Zielińska
Data wytworzenia: 2010-06-24
Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2010
  przez: Piotr Głownia
 • opublikowano:
  24-06-2010 14:05
  przez: Piotr Głownia
 • zmodyfikowano:
  08-08-2014 10:39
  przez: Piotr Głownia
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1891
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×