Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 11/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


rozmiar: 19,70 KB
      pobrań: 0
      data: 2010-06-24 14:05:30
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 11/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki

 

 
Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 
Podstawa prawna:
art. 67a § 1 ust.3 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 z późn. zm.)
 
Wymagane dokumenty:
- wniosek podatnika/zobowiązanego wraz z określeniem rodzaju ulgi i ze szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem adresu i telefonu kontaktowego,
- oświadczenie o otrzymaniu w ciągu ostatnich 3 lat budżetowych pomocy z Urzędu Miejskiego lub innych instytucji,
- dokumenty (ksero) potwierdzające wysokość dochodu podatnika oraz osób z nim zamieszkujących,
- dokumenty (ksero) potwierdzające bieżące wydatki na prowadzenie gospodarstwa domowego,
- dokumenty potwierdzające inne wydatki (np. leczenie, zakup leków itp.), – jeżeli Wnioskodawca    powołuje się na te okoliczności
- kserokopie zwykłe ostatnio złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego, aktualnej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- nr NIP, REGON i nr PKD (ksero).
POMOC DE MINIMIS
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
-wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
-oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
-wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie;
-oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM –I piętro, pokój nr 112, 113, tel. 77/4066220; 77/4066224-226;
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Prudnika, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Uwagi:
W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku organ wezwie wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentów lub Pracownik sporządzi protokół o stanie majątkowym podatnika.
Umorzenie zaległości podatkowych powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Zielińska
Data wytworzenia: 2010-06-24
Metryczka
 • opublikowano:
  24-06-2010 14:08
  przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×