Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 2/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

rozmiar: 8,98 KB
      pobrań: 0
      data: 2005-08-25 08:00:19
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 2/WZPPPiDG
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

 

Nazwa usługi: 
 
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej, pokój nr 24, 25, tel. 77 40 66 251, 77 40 66 247 fax 77 40 66 228, e-mail: jerzy.stepien@prudnik.pl,  Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15
Wymagane dokumenty:

 
Art. 52. 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1)    określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
2)    charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a)    określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b)    określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c)    określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
3)    w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
a)    docelową rzędną składowiska odpadów,
b)    roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
c)    sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d)    sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.
3. Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.
Opłaty:
 
opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł.
Termin załatwienia sprawy:

 
Do 65 dni. Decyzję wydaje się na terenach, które nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego
i poprzedzone są procedurą uzgodnienia projektu decyzji z organami upoważnionymi.
Tryb odwoławczy:


 
Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, 45-052 Opole w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Prudnika.
Podstawa prawna:


 
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r, poz.778 j.t.),
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r, poz.783 j.t.)
Informacje
dodatkowe:

 
 brak

 

Opracowała:   Ewa Wiśniewska
Sprawdził:    Naczelnik Wydziału – Jolanta Szablowska-Faron
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Ewa Wiśniewska
Data wytworzenia: 2007-11-12