Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2000-2020

STRATEGIA ROZWOJU
GMINY PRUDNIK

na lata 2000-2020


I


CEL GENERALNY


Na podstawie opracowanej w roku 1996 Strategii Rozwoju Ziemi Prudnickiej
wytycza się do realizacji następującą misję:

„Zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz dobrosąsiedzkich powiązań Gminy Prudnik”.

Misja-jako cel generalny strategii rozwoju Gminy Prudnik jest punktem wyjścia do realizacji celów strategicznych.

 

II


CELE STRATEGICZNE


Biorąc po uwagę cele wytyczone w Strategii Ziemi Prudnickiej należy przyjąć do realizacji na lata 2000-2020 następujące założenia polityki strategicznej Gminy Prudnik:

Cel 1. Zapewnienie stabilności i perspektyw rozwoju społeczności
Gminy Prudnik

Cel 2. Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego Gminy
Prudnik

Cel 3. Zapewnienie rozwoju Gminy Prudnik zrównoważonego
ekologicznie

Cel 4. Zapewnienie ładu przestrzennego w Gminie Prudnik

Są to generalne wskazania kierunków działań. W ich ramach wyodrębniamy cele ogólne i szczegółowe odnoszące się do Gminy Prudnik- ich wskazanie to ostatni krok do idei projektów które będą w realizacji a które służyć mają osiągnięciu celów strategicznych.
Długi okres realizacji tak określonych celów wynika z realnej możliwości dojścia do nich a także, co nie jest bez znaczenia, z konieczności stworzenia stabilnego planu rozwoju Gminy, obejmującego okres dłuższy niż pojedyncza kadencja Rady Miejskiej. Wynika stąd konieczność rozpowszechnienia celów strategii i pełnej jej akceptacji przez Zarząd, Radę jak i Społeczeństwo Gminy Prudnik. Warunkiem pomyślnej realizacji strategii jest jej znajomość i utożsamianie się wszystkich mieszkańców z celami w niej określonymi.
 

III


CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE ORAZ IDEE PROJEKTÓW


Cel 1. Zapewnienie stabilności i perspektyw rozwoju społeczności
Gminy Prudnik.1. cele ogólne cele szczegółowe idee projektów
1.1 wspieranie inicjatyw i współpraca z mieszkańcami w celu realizacji zadań własnych Gminy - wspieranie organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz Gminy
- wspieranie inicjatyw samorządów osiedlowych i wiejskich, zgodnych z celami Gminy
- aktywizacja organizacji pozarządowych poprzez szkolenia, seminaria oraz pomoc merytoryczną wskazujące możliwość uzyskania środków finansowych na realizację zadań zgodnych z zadaniami własnymi Gminy
1.2 organizacja życia kulturalnego i innych form samorealizacji się mieszkańców stworzenie różnorodnych form spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym
- aktywizacja kulturalna młodzieży
- propagowanie osiągnięć kulturalnych różnych grup narodowościowych i społecznych
- popularyzacja idei zjednoczonej Europy
- stworzenie poczucia więzi mieszkańców z Gminą
przekształcenie Dni Prudnika w imprezę o charakterze ponadlokalnym
jednoznacznie kojarzonej z miastem
- organizacja lub pomoc w organizacji imprez corocznych
1.3 modernizacja istniejących placówek infrastruktury społecznej - modernizacja placówek szkolnych
- modernizacja obiektów przeznaczonych na działalność społeczno- kulturalną
- remonty i rozbudowa istniejących obiektów szkolnych
- zagospodarowanie obiektów po likwidowanych szkołach podstawowych na potrzeby społeczno-kulturalne
- modernizacja obiektów wiejskich domów kultury

Cel 2. Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego
Gminy Prudnik.

2. cele ogólne cele szczegółowe idee projektów
2.1 rozwój turystyki i sportu - wzrost liczby turystów przybywających do gminy
- stworzenie miejsc pracy dla osób pracujących w przemyśle turystycznym
- stworzenie dostępu do infrastruktury sportowej
- zwiększenie ilości miejsc noclegowych
- stworzenie preferencji dla osób i organizacji rozwijających turystykę
- promocja agroturystyki ze szczególnym uwzględnieniem otuliny Parku Krajobrazowego
- zagospodarowanie i modernizacja terenów rekreacyjno- turystycznych oraz
sportowych
2.2 wspieranie ducha przedsiębiorczości i inicjatywy gospodarczej - stworzenie dogodnych warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
- konsolidacja lokalnych przedsiębiorstw do współpracy z Gminą
- stworzenie systemu preferencji podatkowych dla MSP
- sprzedaż atrakcyjnych terenów dla MSP ze wskazaniem preferowanego rodzaju działalności
2.3 promocja i wspieranie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego - stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przemysłu rolno- spożywczego - stosowanie preferencji dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego

Cel 3. Zapewnienie rozwoju Gminy Prudnik zrównoważonego
ekologicznie.

3. cele ogólne cele szczegółowe idee projektów
3.1 efektywne zarządzanie środowiskiem - likwidacja zanieczyszczenia Gminy odpadami
- ograniczenie szkód powstających w środowisku naturalnym wynikających z gromadzenia odpadów
- ograniczenie szkód powstających w środowisku naturalnym wskutek stosowania szkodliwych technologii i systemu grzewczego
- wprowadzanie technologii zapewniających spełnianie norm w zakresie ochrony środowiska wymaganych w krajach Unii Europejskiej
- wdrożenie systemu segregacji odpadów i ich powtórnego wykorzystania
- modernizacja ciepłowni miejskiej oraz sieci przesyłowej na terenie miasta
- likwidacja lokalnych kotłowni w mieście
- gazyfikacja wsi oraz części miasta wg opracowanej koncepcji i zapotrzebowania społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem otuliny Parku Krajobrazowego w sołectwach Łąka Prudnicka i Moszczanka
- rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych bądź współudział w
budowie wysypiska
na terenie Gminy
Lubrza
3.2 poprawa gospodarki wodnej - poprawa zaopatrzenia w wodę wsi Gminy Prudnik
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy
- dokończenie wodociągowania wsi
- działania na rzecz realizacji regulacji rzeki Prudnik oraz Złoty Potok
3.3 poprawa warunków sanitarnych na terenie Miasta i Gminy - całkowita kanalizacja Miasta i Gminy
- likwidacja zanieczyszczeń ściekami rzek Prudnik i Złoty Potok we współpracy z Republiką Czeską i sąsiednimi gminami polskimi
- dokończenie kanalizacji Miasta-osiedle Karola Miarki oraz ul. Polna, Polna Bloki
- kanalizacja wsi Niemysłowice,Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka
- Kanalizacja Doliny Złotego Potoku

Cel 4. Zapewnienie ładu przestrzennego w gminie Prudnik.
4. cele ogólne cele szczegółowe idee projektów
4.1 modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - usprawnienie komunikacji w Gminie
- zwiększenie atrakcyjności terenu Gminy dla osób przejeżdżających i turystów
- wsparcie w tworzeniu dogodnych połączeń komunikacyjnych z Republiką Czeską
- działania wspierające budowę obwodnic i skrzyżowań bezkolizyjnych
- budowa parkingów wraz z infrastrukturą
- działania wspierające przebudowę wiaduktów
- budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i wsi
4.2 modernizacja i rozbudowa Miasta Prudnik - podniesienie estetyki Miasta jako forma reklamy
- efektywne wykorzystanie przestrzeni Miasta
- stworzenie warunków do rozwoju różnych form działalności instytucji i organizacji użytecznych publicznie
- sprzedaż/dzierżawa poszczególnych obiektów oraz wolnych terenów
- inwestycje i remonty obiektów komunalnych
- przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne przez ich uzbrojenie
- starania o utworzenie TBS-u dla realizacji budownictwa mieszkaniowego
- budownictwo plombowe na terenie miasta
- renowacja i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej
- zagospodarowanie Rynku
- budowa targowiska miejskiego
- budowa nowego cmentarza
- promocja i sprzedaż terenów pod budownictwo przemysłowe wyodrębnionych w Planie Przestrzennego Zagospodarowania
- uporządkowanie infrastruktury energetycznej w Mieście