Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Gospodarki Odpadami.

U c h w a ł a  Nr XXIX/311/2004
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 28 października 2004r


w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik”


       Na podstawie art. 18 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002r, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003r, Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004r, Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464 i Nr 121, poz. 1263) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z 2002r, Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208) Rada Miejska  w Prudniku  u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Uchwala się Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Prudnik stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

 

RARPGO Prudnik.part1.rar

 RARPGO Prudnik.part2.rar

RARPGO Prudnik.part3.rar

RARPGO Prudnik.part4.rar

 

Metryczka
  • opublikowano:
    02-03-2010 13:16
    przez: Piotr Głownia
  • zmodyfikowano:
    03-03-2010 13:05
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×