Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności OPS Prudnik za 2010r.

 

z działalności rzeczowej i finansowej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
za rok 2010
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 1 lipca 1990 roku. Obecnie OPS realizuje zadania:
- świadczenia pomocy społecznej
- świadczenia rodzinne
- pomoc osobom uprawnionym do alimentów
- dodatki mieszkaniowe
- pomoc materialna dla uczniów
- dożywianie dzieci i uczniów
W roku 2010 wydatki na zadania prowadzone przez OPS to kwota 15.208.202,28 zł (piętnaście milionów dwieście osiem tysięcy dwieście dwa złote 28/100). Skala tych wydatków, różnorodność zadań wskazują na potrzeby, możliwości zaspokojenia mieszkańców naszego miasta i gminy w tym zakresie. Jest to budżet niejednokrotnie przekraczający budżety mniejszych jednostek samorządu terytorialnego.
Do świadczeń z pomocy społecznej uprawnione są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto (brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych i ewentualnie płacone alimenty) lub 477 zł dla osób samotnie gospodarujących. W roku 2010 świadczeniami pomocy społecznej objęto 1384 rodziny. Z zasiłków stałych korzystało 186 osób na kwotę 647258 zł. Są to osoby powyżej 60 roku kobiety lub 65 roku mężczyźni, lub osoby poniżej tego wieku z orzeczonym, co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których dochód nie przekracza 351 zł w rodzinie lub 477 zł osoby samotnie gospodarującej.
Innym świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej są wypłaty zasiłków okresowych, z których w 2010 roku korzystało 850 rodzin na kwotę 1.666.907 zł. Są to przede wszystkim osoby bezrobotne bez jakichkolwiek źródeł utrzymania. Znaczna część tych świadczeniobiorców świadczenie to otrzymuje przez okres 12 miesięcy. Wysokość tego świadczenia wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym (351 zł lub 477 zł), a posiadanym dochodem.
Świadczeniami pieniężnymi finansowanymi w całości z budżetu gminy są zasiłki celowe. W 2010 roku OPS zrealizował wobec osób potrzebujących świadczenia na kwotę 520.000 zł. Z kwoty tej zakupiliśmy dla 475 rodzin ubogich 391 ton opału za kwotę 207336,00 zł. Rokrocznie realizujemy wypoczynek nad morzem dla dzieci z rodzin ubogich oraz rodzin z problemem alkoholowym. W 2010 roku 70 dzieci skorzystało z tej formy wypoczynku. Refundujemy też wypoczynek letni naszych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Z zasiłków celowych istotną część stanowią opłaty za leki, które wykupujemy dla ludzi ciężko chorych, doświadczonych przez los, którzy nie byliby w stanie zrealizować przepisanych im medykamentów.
Z okazji świąt obejmujemy pomocą pieniężną rodziny najbardziej potrzebujące celem spędzenia w gronie rodziny w spokoju i świątecznym nastroju tych chwil. Jest to jednorazowa pomoc od 100 zł (osoby samotne) do 300 zł (rodziny).
            Świadczenie, które rokrocznie wzrasta, to opłata za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Rok 2010 to wydatki rzędu 616 687 zł. Są to opłaty wynikające z różnicy między wnoszoną opłatą przez osobę skierowaną do danego domu pomocy społecznej a rzeczywistym kosztem pobytu. Osoba kierowana zobowiązana jest opłacić 70% swojego świadczenia emerytalno-rentowego, a koszt pobytu w danym domu to ponad 2000 zł do ponad 3000 zł miesięcznie.
            Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w stosunku do wszystkich uprawnionych osób zamieszkujących na naszym terenie. Uprawnionymi do zasiłku rodzinnego są osoby, których dochód na osobę nie przekracza 504 zł w wypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć 583 zł.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
            - urodzenia dziecka 1000 zł
            - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł
            - samotnego wychowywania dziecka (170 zł na dziecko, nie więcej niż 340 zł)
            - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80 zł
            - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60 zł
            - rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł
            - podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania 50 zł
Z zasiłków rodzinnych i dodatków przysługujących do zasiłków oraz świadczeń opiekuńczych uprawnionych w roku 2010 było 1700 rodzin. Na realizację tych świadczeń OPS otrzymuje dotację w budżetu państwa, jako zadanie zlecone. W ubiegłym roku dotacja ta wyniosła 7.730.506 zł. W ramach tych świadczeń realizujemy także wypłatę osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego świadczenia pieniężnego. W roku 2010 z tej formy pomocy korzystało 235 rodzin.
            OPS realizuje także wypłatę dodatków mieszkaniowych, jako zadanie własne obowiązkowe gminy. Średnio miesięcznie z tej formy pomocy korzystało ok. 650 rodzin. Wypłacono osobom i rodzinom kwotę 1.102.294 zł.
            Od września 2010 r. ośrodkowi zlecono do prowadzenia kolejne zadanie, pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Świadczeniami tymi są:
            - stypendium szkolne
            - zasiłek szkolny od września
Wydatki na ten cel w 2010 roku od września wyniosły z budżetu gminy 96.141,40 zł, dotacja na zadania zlecone 94.032,59 zł.
            W ośrodku na tablicach informacyjnych poszczególnych działów uwidoczniona jest pełna informacja o zasadach otrzymania poszczególnych świadczeń, warunkach koniecznych do ich otrzymania, wzory wypełniania wniosków.
            Obecnie zadania należące do gminy, które mogły zostać przekazane innej jednostce organizacyjnej gminy prowadzone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
            Rokrocznie zaspokajane są potrzeby naszej gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów szkół. Każde dziecko i uczeń uprawniony do dożywiania (526,50 zł na osobę) w naszej gminie korzysta z gorącego posiłku w żłobku, przedszkolu, szkole. Korzystają także dzieci z dochodami wyższymi, jeżeli pracownik socjalny uznaje, że ze względu na dobro dziecka świadczenie to jest niezbędne i konieczne.
Zestawienie poszczególnych placówek, których podopieczni korzystają z wyżywienia oraz przekazanych środków na ten cel stanowi dołączona tabela.
W roku 2010 gmina dofinansowała ośrodek w zakupie sprzętu komputerowego (stypendia szkolne) oraz programu finansowo-księgowego z płacami i kadrami.
            Ze względu na starzenie się naszego społeczeństwa sygnalizuję rozważenie konieczności zwiększenia zatrudnienia opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze. Problem zapewnienia tych usług z każdym rokiem będzie narastał. Twierdzę, że usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy są zdecydowanie tańsze aniżeli opłaty za pobyt naszych mieszkańców w placówkach opiekuńczych.

 

Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Grzybowski
Data wytworzenia: 2011-02-24
Metryczka
  • opublikowano:
    24-02-2011 09:56
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×