Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów  
na członków rad nadzorczych spółek handlowych
Gminy Prudnik
Burmistrz Prudnika informuje, że do dnia 6 lipca 2012r.  prowadzony jest nabór kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych, dla których Gmina Prudnik jest organem założycielskim.
 
1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
a) wymagania konieczne:
- zdany egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, bądź
dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych). Osoby zwolnione z egzaminu, przed złożeniem aplikacji, powinny być zarejestrowane w Bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych  z udziałem Skarbu Państwa prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa,
- co najmniej 3-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub finansową lub obsługą prawną lub zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim,
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
b) wymagania preferowane:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.),
- doświadczenie zawodowe w organach spółek, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 
2. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
1). CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej
2). kserokopii uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek
3). kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4). oświadczenia załączonego do przedmiotowego ogłoszenia.
5) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)".
 
3. Ponadto osoba wskazana przez Burmistrza Prudnika na członka rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, urodzona przed 1 sierpnia 1972r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.: Dz. U. Nr 83, poz. 561; Dz. U. Nr 85, poz. 571; Dz. U. Nr 115, poz. 789 i Dz. U. Nr 165, poz. 1171) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.
 
4. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie do dnia 6 lipca 2012r.do godziny 15ºº w formie pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, na wskazany adres. Termin uważa się za zachowany, jeżeli ogłoszenie wpłynęło przed jego upływem na adres wskazany w pkt 5.
 
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, pokój 102, z dopiskiem na kopercie „rady nadzorcze”.
 
6. Bez rozpoznania pozostawia się:
a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,
b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
7. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.
8. Prowadzone postępowanie może zostać zakończone bez rozstrzygnięcia przez Burmistrza Prudnika w każdym czasie bez podania przyczyny.
O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni listownie.
 
Informacje uzupełniające:
1. kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;
2. kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego pozostaje udziałowcem;
3. kandydat na członka Rady nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby
w sprzeczno
ści z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 
                                                                                                         
Burmistrz Prudnika
                                                                                                          Franciszek Fejdych
 


DOCoświadczenie.doc
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Radom
Data wytworzenia: 2012-06-18
Metryczka
  • opublikowano:
    18-06-2012 11:38
    przez: Tadeusz Górecki
  • zmodyfikowano:
    19-06-2012 10:05
    przez: Tadeusz Górecki
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×