Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013

 
BURMISTRZ PRUDNIKA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY PRUDNIK NA ROK 2013
 
Podstawa prawna: art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
 
I.                    Rodzaj zadań publicznych
 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Prudnik.
 2. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Prudnik.
 3. Zadania publiczne winny być zgodne z celami publicznymi, jakie zamierza osiągnąć Gmina Prudnik, wymienionymi w § 2 ust. 2 uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik.
 4. Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu Gmina Prudnik zamierza przeznaczyć łącznie w 2013 roku – około 180 000,00 zł (kwota może ulec zmianie).
 
II.                 Podmioty uprawnione.
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są kluby sportowe działające na obszarze Gminy Prudnik, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.
 
III.               Wymagania dotyczące wniosków.
1.       Wnioski należy składać na formularzu nr 1, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, (do pobrania na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl – zakładka: ogłoszenia Burmistrza).
2.       Przy kalkulowaniu przewidywanych kosztów realizacji zadania oferent może ponosić jedynie wydatki, które zostały wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
3.       Do wniosku należy dołączyć:
a)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia),
b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku krótszej niż rok działalności, za okres jej trwania,
c)       aktualny statut.
4.       Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez  osoby uprawnione.
5.       Wnioski należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem:            
„Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego: ………………………..z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik w 2013 roku”.
6.       Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
IV.       Termin składania wniosków.
1.       Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2013 – do 15 września 2012 r. do godz. 15:15 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, pokój nr 102.
 
V.        Termin realizacji zadań.
1.        Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego przez oferenta , jednak nie później niż do 16 grudnia 2013 r.
 
VI.   Tryb i kryteria stosowane przy ocenie wniosków oraz termin rozpatrzenia wniosków.
1.       Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2012 r.
2.       Oceny wniosków dokona komisja powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3.      Po rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
4.      Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – zakładka: ogłoszenia Burmistrza).
5.       Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem.
6.       Kryteria stosowane przy ocenie wniosków:
a)      w zakresie oceny formalnej (ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia):
·         oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta;
·         oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu;
·         oferta złożona na właściwym formularzu, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.
b)      w zakresie oceny merytorycznej (każde kryterium punktowane w skali od 0 do 20 punktów):
·         jakość przygotowania oferty: zrozumiała, przejrzysta, kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, przekonujący plan działania, rezultaty i spodziewane efekty;
·         doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
·         dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymywanych dotacji);
·         ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, zasadność wydatkowania środków;
·         posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
 1. Od decyzji w sprawie przyznania dotacji podmiotowi składającemu wniosek w naborze nie przysługuje odwołanie.
 2. Kluby sportowe zobowiązane są do sporządzania sprawozdań z wykonania zadania publicznego na formularzu nr 2, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia, (do pobrania na stronie internetowej: www.bip.prudnik.pl – zakładka: ogłoszenia Burmistrza) w terminach określonych w umowie.
 
 
 
                                                                                         BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                                          /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych
 

PDFNabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na rok 2013.pdf

DOCFormularz nr 1.doc

DOCFormularz nr 2.doc
 

Podmiot udostępniający: Refetat: Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Luda
Data wytworzenia: 2012-08-13

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-08-2012
  przez: Tadeusz Górecki
 • opublikowano:
  13-08-2012 10:02
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  07-09-2012 10:15
  przez: Tadeusz Górecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 2395
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×