Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

 

herb.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 44/USC
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

 

 

Nazwa usługi: 

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1, (Ratusz) Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, 
tel. 77 4
066245-46 
e-mail:
 Godz. pracy
- poniedziałek - 7:15-16:30
- wtorek - czwartek - 7:15-15:15
- piątek - 7:15-14:00

Wymagane dokumenty:


 

 • wniosek,
 • dowód osobisty z aktualnym adresem zamieszkania
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (dot. wdowców i rozwiedzionych)
Opłaty:


 
 • zaświadczenie - 38,00 zł

Termin załatwienia sprawy:


 

Zgodnie ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, jednakże praktycznie sprawy załatwiane są od ręki.

Tryb odwoławczy: 

Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59)
 • ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z 1999 r. Nr 92, poz. 1058)

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego są zobowiązani także do przestrzegania umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego za granicą w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Informacje
dodatkowe:


 

Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w kasie USC lub bezgotówkowo przelewem na konto Gmina Prudnik - 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 

Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.

Właściwość USC według miejsca zamieszkania.
Ważność zaświadczenia 3 miesiące od daty wydania.

Opracował:  Jan Odwrot
Sprawdził:   Naczelnik Wydziału - Danuta Król
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Metryczka
 • wytworzono:
  19-10-2005
  przez: Tadeusz Górecki
 • opublikowano:
  19-10-2005 07:44
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  18-02-2019 09:05
  przez: Tadeusz Górecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 2743
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×