Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

 

herb.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 29/RSO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

 

 

Nazwa usługi: 

Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny Referat Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221tel. 77 40 66 238, fax 77 40 66 228, e-mail:
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:15-15:15. 

Wymagane dokumenty:


 

1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych”.                   
2. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika (wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa).                                                       
3. Opłata 31,00 zł za udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnopolskiej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.                            
4. Dokumenty potwierdzające interes prawny do żądania danych np. przysługujące wierzytelności, postepowanie sądowe w sprawie nabycia spadku, zniesienia współwłasności, ochrony dóbr osobistych

Opłaty:

 

Opłata za udostępnienia danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnopolskiej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych wynosi 31,00 zł.

Opłaty należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub na konto bankowe:                                                                                              

Gmina Prudnik   Bank Spółdzielczy w Prudniku    57 8905 0000 2001 0000 0215 0104    z dopiskiem „opłata za udostępnienie danych osobowych”.

Termin załatwienia sprawy:


 

Odpowiedzi udziela się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie      7 dni.

Organ przed udzieleniem odpowiedzi może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych za pośrednictwem Burmistrza Prudnika 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 139 poz.993 z późn zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,  zbioru PESEL, ogólnopolskiej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207 poz.1298)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r w sprawie określenia wzorów wniosków   o udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz.1353 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz.1071   z późn. zm.)  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity    z 2012r. Dz. U. poz. 1282 z późn. zm.)

 

Informacje
dodatkowe:


 

Zgodnie z art. 44h ust.1  ustawy  o ewidencji ludności…, dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

  1)  osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;

  2)  Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim)

  3)  organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego

  4)  państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach

  5)  Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.

ust.2 Dane, o których mowa w ust.1, są udostępniane:

  1)  osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;

  2)  jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą

  3)  innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

 

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych następuje:

  1)  dla podmiotów, o których mowa w ust.1 - nieodpłatnie

  2)  dla podmiotów, o których mowa w ust.2 - odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty do wniosku o udostępnienie danych.

 

Przez dane jednostkowe rozumie się  informacje dotyczące:

 1) jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem – uzyskane ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL

2) jednego dokumentu lub jednej osoby – uzyskane z ewidencji wydanych  i unieważnionych dowodów osobistych.

PDFWzór wniosek o udostępnienie danych.pdf
 

 

Opracował:   Andrzej Żurawski
Sprawdził:    Sekretarz Gminy - Marek Radom
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2005
  przez: Tadeusz Górecki
 • opublikowano:
  18-10-2005 13:21
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  10-04-2014 10:53
  przez: Anna Tomczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 2030
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×