Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czystość i porządek

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej

 

I. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Urząd Miejski w Prudniku uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły
w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Prudnik prowadzić działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Prudnika. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Prudnika na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

II. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
-   numer identyfikacji podatkowej NIP,

-   numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-   określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


III. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

A.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 01.01.2012r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych zg. z art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).

B. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne
z prawdą;

2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r, poz.391 ze zm.)”.

IV. Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

V. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

VI. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy
w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) (Dz. U. Nr 152, poz.897).

Wzór wniosku i oświadczenia  znajduje się  w pliku poniżej lub w Urzędzie Miejskim
w Prudniku w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w pok. Nr 3.

VII. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), do spełnienia następujących wymagań:

 

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

VIII. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany również  do:

1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach;

2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.


Załączniki:
1. PDFWniosek o wpis do rejestru.pdf

2. PDFOświadczenie przedsiębiorcy.pdf

3. PDFRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości - stan na 25.02.2021 r..pdf

4. PDFOgólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.pdf