Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności OPS Prudnik za 2013r.

W roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania nałożone na naszą jednostkę przepisami ustaw i aktów wykonawczych wprost, jak i też zadania przekazane przez Burmistrza, jako organu wykonawczego przynależnym gminie.

Podstawową działalnością Ośrodka jest pomoc społeczna polegająca na wspieraniu osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Wynika z tego, że pomoc społeczna wspiera w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb. Co oznacza, że nie wszystkie potrzeby, lecz jedynie niezbędne potrzeby, określone przepisami ustawy o pomocy społecznej. Potrzeby osób korzystających z pomocy społecznej mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Możliwości pomocy społecznej to nic innego, jak środki finansowe, które Ośrodek Pomocy Społecznej zabezpieczone ma w planie finansowym danego roku. Środki na bieżące wydatki wpływają do jednostki do wysokości składanego miesięcznego zapotrzebowania, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza (środki własne gminy), pozostałe również w miesięcznych zapotrzebowaniach składanych bezpośrednio do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

 1. Świadczenia pieniężne
 • zasiłek stały przysługuje osobie legitymującej się, co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadającej wiek emerytalny i dochód niższy aniżeli kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi dla osoby samotnej 542 zł, dla osoby w rodzinie 456 zł. Wysokość zasiłku to różnica między posiadanym dochodem a kryterium dochodowym. W roku 2013 z tego świadczenia korzystało 239 osób na kwotę 986.722 zł.
 • zasiłek okresowy przysługuje osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego i ustala się w wysokości 50% różnicy między dochodem rodziny a kryterium dochodowym. W roku 2013 z tej formy pomocy korzystały 862 rodziny na kwotę 2.374.125 zł.
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy - świadczenia w całości finansowane z budżetu gminy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.
  Z tej formy pomocy dla mieszkańców naszej gminy zakupiliśmy 324,5t opału z dowozem do domu dla 456 rodzin za 214.170 zł.
  Na refundację leków przeznaczyliśmy kwotę 34.588 zł dla 218 osób.
  Jak co roku z wypoczynku letniego skorzystało 64 dzieci na kwotę 59.338 zł (29.260 z funduszy alkoholowych - 28 dzieci).
 • od 2 lat nałożono na gminę obowiązek partycypacji w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka zamieszkałego na terenie naszej gminy, umieszczonego w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka). Miniony rok to wydatki 40.567 zł (z czego 7.782 zł za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej) na tą formę pomocy.
 1. Świadczenia niepieniężne
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest w razie niemożności ponoszenia wydatków na to świadczenie przez osobę kierowaną do takiej placówki, małżonka, wstępnych, zstępnych do ponoszenia kosztów pobytu, niejednokrotnie są to kwoty ponad 2000 zł za osobę. Z roku na rok wzrasta wielkość tego świadczenia za mieszkańców naszej gminy. W roku 2013 przekroczyliśmy milion zł! Koszt tego świadczenia to 1.083.000 zł.
 • posiłek, świadczenie to realizujemy rokrocznie. Szczególnie dbamy, by każde dziecko uczęszczające do placówek oświatowych, których rodziców nie stać na opłacenie obiadów, miały zapewniony przez okres nauki lub pobytu w placówce (przedszkole), co najmniej jeden gorący posiłek. W przedszkolach z dożywiania korzystało 203 dzieci. W szkołach do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej posiłki wydano 406 uczniom. Z tej formy pomocy korzystali również dorośli kwalifikujący się z powodu nieprzekroczenia kryterium dochodowego. Z gorących posiłków korzystało 354 osób. Ogółem koszt programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2013 wyniósł 2.014.023 zł
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to usługa, którą świadczyły opiekunki (16) zatrudnione w Ośrodku wobec 133 osób.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to praca z 46 podopiecznymi przez 10 opiekunek zatrudnionych w OPS.
  Usługi te, o czym rokrocznie sygnalizuję, wobec starzenia się naszej społeczności zakres ich jest coraz większy. Braki kadrowe od kilku lat uzupełniamy stażami z Powiatowego Urzędu Pracy. W roku 2013 na etatach zatrudnionych było 26 opiekunek. Łączny koszt pomocy usługowej wyniósł 1.262.615 zł.
 • sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego. W 2013 roku pięciokrotnie zlecaliśmy pochówek, do którego byliśmy zobowiązani. Koszt tych usług to kwota 13.605 zł.
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne, które Ośrodek opłaca za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne.
 • składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Ogólnie świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne gminy to koszt 5.409.634 zł.

Z zadań nałożonych na gminę, a przekazanych do wykonywania przez Ośrodek Pomocy Społecznej to:

 • świadczenia rodzinne - wydatki 5.548.432 zł
 • fundusz alimentacyjny - wydatki 1.581.630 zł
 • składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 264.891 zł (załącznik - wykonanie rozdziału 85212 w 2013 roku)
 • dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy o dochodzie nieprzekraczającym 175% najniższej emerytury osoby samotnej i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Obecnie najniższa emerytura 831,15 zł. Wydatki w roku 2013 to kwota 1.223.635 zł.
 • stypendia i zasiłki szkolne otrzymuje rodzic ucznia, którego dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 456 zł na osobę w wysokości 84,80 - 212 zł na osobę. Na stypendia szkolne przeznaczyliśmy 482.512 zł, zaś na zasiłki szkolne siedmiu uprawnionych 3.710 zł.
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego, wykonującego usługi terapeuty, psychologa, prawnika w stosunku do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. Koszt prowadzenia tego punktu w roku 2013 wyniósł 28.535 zł.

W ramach statutowej działalności w roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 18.124.267 zł środków finansowych.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2014
  przez: Krzysztof Grzybowski
 • opublikowano:
  29-01-2014 11:45
  przez: Krzysztof Grzybowski
 • zmodyfikowano:
  29-01-2014 11:49
  przez: Krzysztof Grzybowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 2358
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×