Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania w referendum ogólnokrajowym

INFORMACJA BURMISTRZA PRUDNIKA O UPRAWNIENIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM

 

Burmistrz Prudnika  informuje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318).

Referendum ogólnokrajowe odbędzie się 6 września 2015 roku.

Godziny głosowania:  od  6:00  do  22:00

I. PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 1. terminie referendum oraz godzinach głosowania;
 2. pytaniach referendalnych;
 3. właściwym dla siebie obwodzie głosowania;
 4. lokalach obwodowych komisji do spraw referendum znajdujących się najbliżej jej miejsca zamieszkania, w tym przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. warunkach dopisania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału
  w referendum do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
  w wybranym obwodzie głosowania.

Informacje powyższe są przekazywane osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej wniosek,  telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym
w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Wskazanymi osobami do udzielania informacji są:

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych – tel. 77 406 62 31,

Sekretarz Gminy – tel. 77 406 62 05,

II. PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2
  i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440 z późn. zm.);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. zaliczeniu do I gruру inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz osoby, które najpóźniej
w dniu głosowania ukończą 75 lat,
mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Burmistrzem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek do Burmistrza Prudnika  do dnia 28 sierpnia 2015 roku (wzór wniosku w załączeniu).

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór zgody w załączeniu),

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat;

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez Gminę Prudnik.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek w tej sprawie chyba, że osoba ta we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Prudnik.

Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej do dnia 4 września 2015 roku stosownego oświadczenia Burmistrzowi Prudnika lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu głosowania.

Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu komisji obwodowej jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa powoduje jego wygaśnięcie.

Informacji w sprawach pełnomocnictwa udziela Sekretarz Gminy Prudnik, Urząd Miejski w Prudniku ul. Kościuszki 3 pokój Nr 120, tel. 77 4066205,

III. GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba niepełnosprawna może głosować osobiście w lokalu komisji obwodowej
w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.
W przypadku gdy na obszarze okręgu właściwego dla jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowa komisja do spraw referendum przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych może zostać dopisany do spisu osób uprawnionych do udziału
w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy.
W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu w obwodzie właściwym dla tego lokalu.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej do dnia 1 września 2015 roku
w Urzędzie Miejskim w Prudniku Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych, pokój Nr 221.
Osoba uprawniona do udziału w referendum zostanie skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

W Gminie Prudnik następujące lokale obwodowych komisji do spraw referendum dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 

1

Miasto PRUDNIK

ulice: Konstantego Damrota, Gliwicka, Inwalidów Wojennych, Królowej Jadwigi, Józefa Małachowskiego, Plac Zamkowy, Plebiscytowa, Rynek, Jana Sobieskiego, Tkacka, Wąska, Zamkowa

Centrum Tradycji Tkackich,

ul. Królowej Jadwigi 23, Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

6

Miasto PRUDNIK

ulice: Księcia Adama Czartoryskiego, Józefa Dwernickiego, Wojciecha Bartosza Głowackiego, Grunwaldzka, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki numery nieparzyste od Nr 51 do Nr 67A i numery parzyste od Nr 76 do Nr 88, Mariana Langiewicza, Ludwika Mierosławskiego, Ignacego Prądzyńskiego, Mikołaja Reja, Zygmunta Sierakowskiego, Józefa Sowińskiego, Walerego Wróblewskiego, Piotra Wysockiego, Zwycięstwa

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Kościuszki 55A,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7

Miasto PRUDNIK

ulice: Akacjowa, Adama Asnyka, Azaliowa, Tadeusza Bora Komorowskiego, Władysława Broniewskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Jarosława Dąbrowskiego numery nieparzyste od Nr 19 do Nr 43 i numery parzyste od Nr 26 do Nr 62, Dębowa, Jaśminowa, Kalinowa, Ignacego Kraszewskiego, Legnicka, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Słowiańska, Strzelecka, Tysiąclecia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

ul. Dąbrowskiego 26,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

10

Miasto PRUDNIK

ulice: Aleja Miła, Krzywa, Młyńska, Szkolna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

ul. Młyńska 1,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

11

Miasto PRUDNIK

ulice: Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 15 i numery parzyste od Nr 8 do Nr 32, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Bolesława Krzywoustego, Gustawa Morcinka, Stroma, Tabory, Juliana Tuwima, Wandy

Muzeum Ziemi Prudnickiej, ul. Chrobrego 5,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

12

Miasto PRUDNIK

ulice: Józefa Bema, Budowlanych, Artura Grottgera, Kolejowa od Nr 1 do Nr 35, Juliusza Kossaka, Władysława Łokietka, Jana Matejki, Meblarska, Karola Miarki, Mieszka I, Polna, Polna Bloki, Powstańców Śląskich, Prężyńska, Przemysłowa, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Melchiora Wańkowicza, Zielona

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego,

ul. Prężyńska 3-5-7,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

16

Miasto PRUDNIK

ulice: Wojciecha Korfantego, Księdza Karola Koziołka, Stanisława Ligonia, Alojzego Smolki

Szkoła Podstawowa Nr 1,

ul. Podgórna 9,

Prudnik

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

24

Gmina PRUDNIK

Sołectwo: Szybowice

Szkoła Podstawowa, Szybowice 72

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

IV. GŁOSOWANIE W LOKALU KOMISJI OBWODOWEJ PRZY UŻYCIU NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONEJ
W ALFABECIE BRAILLE'A

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować
w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu osoba ta obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

V. KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU KOMISJI OBWODOWEJ

Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum, do przekazania ustnie treści obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych
w lokalu komisji obwodowej.

Ponadto niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może skorzystać z uprawnień przysługujących każdej osobie uprawnionej do udziału w referendum, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym w obwodzie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Burmistrz Prudnika

Franciszek Fejdych