Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum Burmistrzowi Prudnika w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. 

Zgłoszenie może być dokonane:

- ustnie – w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3

- pisemnie - na adres Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

- telefaksem na nr – 77 406 62 28

- w formie elektronicznej na adres:

Zgłoszenie powinno  zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w Gminie Prudnik, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet referendalny albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego.

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z zamiarem głosowania korespondencyjnego może zgłosić zamiar głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzoną
w alfabecie Braille'a.

Bliższe informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Prudniku w Wydziale Organizacyjnym ul. Kościuszki 3 lub telefonicznie pod numerem 77 406 62 09 lub 77 406 62 05 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

PDFWzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.docx.pdf