Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Azbest

UWAGA !!!  AZBEST 2019 ROK

Nabór wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" 
od 10 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Burmistrz Prudnika ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku od 10 czerwca 2019 roku do 21 czerwca  2019 roku.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089)

-  data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prudniku  kompletnego wniosku.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl,  w zakładce ochrona środowiska – azbest oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i 8 (parter).

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Prudnik  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Mulik, telefon: 77/4066210 oraz Szymon Kroczak, telefon:  77/4066212.

                                                                                                                                                                          Burmistrz Prudnika

                                                                 Grzegorz Zawiślak

Wniosek 

DOCwniosek o dofinansowanie usuniecia azbestu 2019 r.doc
 

Załączniki do wniosku

PDFzałącznik nr 5- pomoc publ. de minimis - przedsiebiorcy.pdf
PDFzałącznik nr 5 - pomoc publ.de minimis - rolnictwo.pdf
DOCzałącznik nr 5 Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.doc
DOCXzałącznik nr 4 do wniosku.docx
DOCzalącznik nr 3 do wniosku.doc
DOCzalącznik nr 2 do wniosku.doc
DOCXzałącznik nr 1 do wniosku.docx
 

_________________________________________________

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu
na zadanie pn.  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik –
w roku 2018”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Prudnik otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik – w roku 2018”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  29928,14 złotych.  

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

 • 23554,55 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Opolu,
 • 6373,59 zł – beneficjenci końcowi.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 86,633  Mg.

Do miejsca unieszkodliwienia tj. na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
w miejscowości Dobrów 8, 28-124 Tuczępy,  przetransportowano 86,633 Mg wyrobów zawierających azbest.

__________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                          

USUWANIE AZBESTU -  2018 ROK

Burmistrz Prudnika
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Prudnik w 2018 roku.

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne zakwalifikowanie wniosku Gminy  i otrzymanie przez nią dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

             Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 680 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Przybliżony termin realizacji zadania: sierpień – październik 2018 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018r.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

 • stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089).
 • data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prudniku  kompletnego wniosku.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl w zakładce ochrona środowiska – azbest oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i 8 (parter).

Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Mulik, telefon: 77/4066210 oraz Szymon Kroczak, telefon:  77/4066212.

                           

                                   Burmistrz Prudnika

                                   Franciszek Fejdych

 

DOCwniosek o dofinansowanie usuniecia azbestu 2018 r.doc
DOCzałącznik nr 6 Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.doc
PDFzałącznik nr 6 - pomoc publ.de minimis - rolnictwo.pdf
PDFzałącznik nr 6 - pomoc publ. de minimis - przedsiebiorcy.pdf
DOCXzałącznik nr 5 do wniosku.docx
DOCzalącznik nr 3 do wniosku.doc
DOCzalącznik nr 2 do wniosku.doc
DOCXzałącznik nr 1 do wniosku.docx
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania
z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest (VIII nabór)

 

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Prudnik otrzymała na podstawie umowy nr 93/2017/G-51/OZ-ZOA/D z dnia 22 sierpnia 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik – VIII nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 34.846,39 zł.

Dotacja wyniosła 29.619,43 zł i pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Pozostała część została pokryta ze środków właścicieli nieruchomości.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 88,352 Mg.

Do miejsca unieszkodliwienia tj. na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
w miejscowości Dobrów 8, 28-124 Tuczępy,  przetransportowano 88,352 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

                                                                                                                                Burmistrz Prudnika

            Franciszek Fejdych

 

 

 

Uzupełnienie do wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w 2017 r.

Burmistrz Prudnika informuje, że do wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik  (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ rolniczą), należy dołączyć dodatkowo załącznik nr 6:

 1. Informacja o udzielonej  pomocy publicznej (Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę) – dotyczy rolników
 2. Informacja o udzielonej  pomocy publicznej (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) – dotyczy przedsiębiorców

Powyższy załącznik stanowi integralną część wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

          Burmistrz Prudnika

           Franciszek Fejdych

a) PDFzał. nr 6 - pomoc publ.de minimis - rolnictwo.pdf
b) PDFzał nr 6 - pomoc publ. de minimis - przedsiebiorcy.pdf
 

 

Burmistrz Prudnika
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik
w 2017 r.

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne zakwalifikowanie wniosku Gminy  i otrzymanie przez nią dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

             Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 680 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Przybliżony termin realizacji zadania sierpień - wrzesień 2017 roku.

Wnioski  wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim
w Prudniku, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
(pokój nr 2, 3 i 11) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017r.   Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl,  w zakładce ochrona środowiska – azbest.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prudniku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 2, 3 i 11 (telefon 77/4066241, 77/4066210  lub 77/4066260).

Burmistrz Prudnika

Franciszek Fejdych

 

DOCWniosek o dofiinansowanie usunięcia azbestu Prudnik.doc

DOCzalacznik nr 2 do wniosku.doc
DOCzalacznik nr 3 do wniosku.doc
DOCXzałącznik nr 5 do wniosku.docx
 

 

PDFPUA Prudnik projekt 6.07.pdf
PDFPrognoza do PUA Prudnik projekt 6.07.2016 .pdf
PDFInformacja - azbest.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2016
  przez: Jadwiga Mulik
 • opublikowano:
  01-07-2016 11:25
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  07-06-2019 13:34
  przez: Jadwiga Mulik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 3599
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×