Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie ogłoszenia o naborze z dnia 11 stycznia 2017 r.

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O NABORZE z dnia 11 stycznia 2017 r.

w ust 1 pkt 5 skorygowano wymagania dotyczące profilu wykształcenia kandydata:
było :
5) wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy lub wyższe ekonomiczne,
winno być :
5) wykształcenie średnie ekonomiczne i 3 lata stażu pracy lub wyższe ekonomiczne

UZASADNIENIE

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. profil wykształcenia średniego winien umożliwiać wykonywanie zadań na stanowisku . W związku z tym, że opis stanowiska obejmuje wykonywanie zadań z wykorzystaniem wiedzy ekonomicznej wymóg wykształcenia należało określić jako średnie  ekonomiczne.

BURMISTRZ  PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200  Prudnik, ul. Kościuszki 3

 

stanowisko „PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie średnie ekonomiczne i 3 lata stażu pracy lub wyższe ekonomiczne,
 7. umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,
  a w szczególności ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o finansach publicznych,Ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie gminnym,
 2. umiejętność interpretacji przepisów,
 3. znajomość obsługi komputera, programów Pakiet Office (Word, Exel),
 4. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność i obowiązkowość.

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Stanowisko obejmuje zagadnienia z zakresu księgowości podatkowej i sprawozdawczości budżetowej oraz zagadnienia prawno-egzekucyjne
w postępowaniu administracyjnym, w szczególności:

 1. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji wpłat, zwrotów
  i zaliczeń z nadpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 2. sprawdzanie terminowości wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. naliczanie odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych dla nieopłaconych terminowo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez:
 5. wysyłanie upomnień dotyczących zaległości w opłatach - zgodnie z instrukcją ewidencji podatków i opłat,
 6. wystawianie tytułów egzekucyjnych - zgodnie z instrukcją ewidencji podatków i opłat,
 7. prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonego stanowiska,
 8. sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących dochodów z opłat (podatkowych) oraz kwartalnych sprawozdań z dochodów i należności podatkowych,
 9. sporządzanie okresowych analiz dotyczących poziomu wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. kontrola formalno – rachunkowa podatkowych dowodów księgowych,
 11. stała współpraca ze stanowiskiem ds. windykacji,
 12. przygotowanie i przekazywanie do archiwum dokumentów księgowych zgodnie
  zobowiązującymi przepisami,
 13. wyjaśnianie na bieżąco sum spornych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze,
 2. umowa o pracę na zastępstwo,
 3. pełny wymiar czasu pracy,
 4. bezpośredni kontakt z interesantami,
 5. narzędzia pracy: telefon, komputer, kserokopiarka, skaner,
 6. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu grudniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

6.   Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,
2)   życiorys (CV ),
3)   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)   w przypadku posiadania stażu pracy kserokopie świadectw pracy  z dotychczasowych miejsc pracy,
5)   kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie,
6)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 stycznia 2017 r. do godz. 15:15 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w postaci testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

                    Burmistrz Prudnika

        Franciszek Fejdych

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2017
  przez: Marek Radom
 • opublikowano:
  11-01-2017 09:31
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  11-01-2017 10:10
  przez: Tadeusz Górecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1917
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×