Przejdź do treści strony WCAG

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XI z dnia 27 czerwca 2019 r.

PDFDruk nr 171 - Informacja dotycząca stanu bezrobocia na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 172 - Raport o stanie Gminy Prudnik za 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 173 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania.pdf

Druk nr 174 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok:

      PDFSprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2018 rok.pdf

      PDF1. Wstęp.pdf

      PDF2. Informacja opisowa.pdf

      PDF3. Zał. nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2018 rok.pdf

      PDF4. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2018 rok.pdf

      PDF5. Zał. nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2018 rok.pdf

      PDF6. Zał. nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok.pdf

      PDF7. Zał. nr 5 - Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.pdf

      PDF8. Zał. nr 6 i 7 - Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu i planu finansowgo samorząowych instytucji kultury.pdf

PDFDruk nr 175 - Sprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 176 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Prudnik....pdf

PDFDruk nr 177 - Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.pdf

PDFDruk nr 178 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika....pdf

PDFDruk nr 179 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDFDruk nr 180 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFDruk nr 181 - Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 182 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 183 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 184 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 185 - Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDFDruk nr 186 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych....pdf

PDFDruk nr 187 - Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych.pdf

PDFDruk nr 188 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia....pdf

PDFDruk nr 189 - Projekt uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej przysługującej.pdf

PDFDruk nr 190 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu i profilaktyki....pdf

PDFDruk nr 191 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu OPS w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 192 - Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do opiniwania kandydatów na ławników.pdf

PDFDruk nr 193 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum.pdf

PDFDruk nr 194 - Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.pdf