Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

1. Zamawiający: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, NIP 755-19-11-362, działająca przez Burmistrz Prudnika

Zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienia publiczne:

„Wykonywanie usług z zakresu prac geodezyjnych w roku 2020 na rzecz Gminy Prudnik.”


2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby zadań Gminy Prudnik polegających na dokonywaniu podziałów, rozgraniczeń, podziału działki z rozgraniczeniem, okazanie istniejących granic, wznowienie i okazanie granic, scalanie nieruchomości, zmiany rodzaju użytku gruntowego.

Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb zamawiającego. Wszelkie etapy przedmiotu zamówienia winny być opracowane zgodnie z wymogami określonymi  w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności: z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663), ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1999  Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453), rozporządzeniem z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

3. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania Umowy do dnia 18 grudnia 2020 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

a) dla pozycji nr 1 tabeli oferty na wykonanie zamówienia termin realizacji do 90 dni od dnia podpisania zlecenia,
b) dla pozycji nr 2 tabeli oferty na wykonanie zamówienia termin realizacji do 90 dnia od dnia podpisania zlecenia,
c) dla pozycji nr 3 tabeli oferty na wykonanie zamówienia termin realizacji do 120 dni od dnia podpisania zlecenia,
d) dla pozycji nr 4 tabeli oferty na wykonanie zamówienia termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania zlecenia,
e) dla pozycji nr 5 tabeli oferty na wykonanie zamówienia termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania zlecenia,
f) dla pozycji nr 6 tabeli oferty na wykonanie zamówienia termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania zlecenia,
g) dla pozycji nr 7 tabeli oferty na wykonanie zamówienia termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania zlecenia.

4. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego pisma, do dnia 21.02.2020 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie  z napisem: „ Oferta wykonywanie usług z zakresu prac geodezji  w roku 2020 za rzecz Gminy Prudnik”.

5. Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii (w stopniu niezbędnym do świadczenia opisanych wyżej usług). Wybór będzie dokonany odrębnie dla poszczególnych przedmiotów realizacji zamówienia.

6. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskiwania informacji:  
a) Naczelnik Wydziału Mienia Gminy – Dorota Szmulik (077 4066249)
b) Podinspektor – Katarzyna Żurawiecka Kaszoid (077 4066250)
w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

7. Kryteria wyboru ofert: Cena.

8. Termin związania ofertą: 30 dni.

9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty / oświadczenia:
- kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
(szczegółowo wskazać, jakie - niezbędne z punktu widzenia przedmiotu zamówienia).

10. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

11. Zapytanie ofertowe lub warunki udziału w postępowaniu mogą być w każdym czasie zmienione.

12. Do zapytania zostaje załączony wiążący wzór umowy, który zawiera istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.

13. Niniejsze postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

14. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
a) w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

DOCumowa projekt poprawiony 24.01.doc
DOCtabela oferta-geodeci poprawiony 24.01.doc