Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

stanowisko „Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego”

Informujemy,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Olejnik, zam. w Prudniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Joanna Olejnik spełniła wymagania stawiane przy naborze.  
Przeprowadzona ocena rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pani Joanna Olejnik  posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku.

       Burmistrz Prudnika

                                                                                      Grzegorz Zawiślak

       


 

INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO
„Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego”

 

Informuję, iż kolejny etap naboru na w/w stanowisko przeprowadzony będzie
w formie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 102 /I piętro/.
Warunki formalne spełnił jeden kandydat, który został zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru.
O terminie rozmowy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

Zastępca Burmistrza

Jarosław Szóstka

 

 


 

BURMISTRZ  PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200  Prudnik, ul. Kościuszki 3

 

na stanowiskoKIEROWNIK REFERATU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe o profilu: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe, specjalności wojskowe lub innych służb ratowniczych, administracja, prawo,
 6. posiada minimum 4 letni udokumentowany staż pracy;

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku w tym między innymi: ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o samorządzie gminnym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o ochronie przeciwpożarowej, o stanie klęski żywiołowej,rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych i programów graficznych,
 3. komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
 4. umiejętność sporządzania pism urzędowych.
 5. odporność na stres

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, w tym między innymi:

1) wykonywanie prac planistycznych z zakresu ochrony ludności tj. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności państwa;

2) wyznaczanie celów i opracowywanie rocznych planów pracy;

3) prowadzenie spraw gminnego zespołu zarządzania kryzysowego ;

4) nadzór nad przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych;

5) nadzór nad sprawnym przebiegiem kwalifikacji wojskowej;

6) udział w przygotowaniu decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu spraw objętych ustawą o powszechnym obowiązku obrony;

7) realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

8) prowadzenie spraw dot. zbiórek publicznych organizowanych na terenie gminy;

9) zapewnienie środków do zachowania gotowości bojowej ochotniczym strażom pożarnym;

10) koordynowanie akcji kurierskiej;

11) planowanie i nadzorowanie organizacji ćwiczeń i szkoleń z pracownikami, kadrą kierowniczą Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych;

12) organizacja, koordynacja i nadzór w tworzeniu i przygotowywaniu do działania formacji Obrony Cywilnej i udzielanie niezbędnej pomocy w tym zakresie;

13) realizacja zadań gospodarki materiałowo-finansowej i zaopatrzeniowo- sprzętowej ochrony ludności;

14) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem stanowiska kierowania;

15) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania
i alarmowania;

16) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, jego rozwojem, modernizacją i naprawami;

17) prowadzenie spraw związanych z konserwacją sprzętu łączności oraz systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania;

18) prowadzenie bazy danych Szefa Obrony Cywilnej „ARCUS”;

19) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań inwestycyjnych
i remontowych w obiektach remiz OSP;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych oraz na terenie Gminy Prudnik;
 2. pełny wymiar czasu pracy;
 3. bezpośrednikontakt z interesantami;
 4. narzędzia pracy: telefon, komputer,kserokopiarka, skaner;
 5. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu  lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

 

6.   Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys (CV ),

3)   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)   kserokopie świadectw pracy,

5)   kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie,

      6)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

      przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      7)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

           publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 10 września 2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika referatu Gminnego Centrum Reagowania”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w postaci rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

                                                                                    Burmistrz Prudnika

                                                                                      Grzegorz Zawiślak