Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

STANOWISKO: „DYREKTOR PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  PRUDNIKU”


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej, na w/w stanowisko została wybrana
dr Sylwia Gawłowska zam. w Opolu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Sylwia Gawłowska spełniła wymagania stawiane w konkursie.
Przeprowadzona ocena rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pani Sylwia Gawłowska posiada odpowiednią wiedzę, kompetencje i predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

 

 


INFORMACJA DOT. KONKURSU

Informuje się osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne w konkursie na w/w stanowisko, że w pierwszym etapie konkursu Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu o konkursie.
W wyniku rozpatrzenia dokumentów ustalono, że wymagania formalne spełniły 3 osoby.
W związku z powyższym Komisja postanowiła zaprosić kandydatów do kolejnego etapu konkursu tj. rozmów kwalifikacyjnych, które będą prowadzone w dniu 6 października 2020 r. od godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. Nr 102 /I piętro/.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.


Zastępca Burmistrza
Jarosław Szóstka

 

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUDNIKU
Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
ul. Kościuszki 1A,  48 – 200 Prudnik


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie o kierunku artystycznym, kulturoznawstwo, animacja kultury, zarządzanie, ekonomia, prawo lub kierunki pokrewne),
6)    doświadczenie zawodowe: minimum 5 - letni staż pracy w tym 3 letni staż pracy
w  instytucji sektora finansów publicznych lub wykonywanie przez ten okres działalności o charakterze zgodnym z zakresem wymagań określonym w konkursie.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1)    znajomość zasad funkcjonowania jednostek instytucji kultury oraz znajomość przepisów
z obszaru działania Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku,
w tym ustaw: o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
o bezpieczeństwie imprez masowych, kodeks pracy,
2)    mile widziana znajomość języka obcego,
3)    dyspozycyjność,
4)    posiadanie umiejętności:
- organizacyjno – menadżerskich, szczególnie w dziedzinie działalności kulturalnej
i twórczości artystycznej;
- kierowania zespołami ludzkimi,
- pracy w zespole,
5)    dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
6)    znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych w tym środków z programów UE;

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) nadzór nad działalnością Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Prudniku,
2) zarządzanie i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
3) współdziałanie z instytucjami kultury, samorządem gminnym, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury,
4) przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia  instytucji kultury,
5) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Ośrodka,
6) prowadzenie polityki zatrudnienia w jednostce,
7) przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych organom gminy,
8) przygotowywanie oraz składanie rocznych planów działalności, planów finansowych,
a także informacji o stanie kontroli zarządczej,
9) niezwłoczne przekazywanie po zakończeniu kontroli zewnętrznych w Instytucji kopii wyników tych kontroli,
10) udzielanie informacji Organizatorowi o funkcjonowaniu Ośrodka na każde jego żądanie.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)    miejsce pracy – budynek Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Prudniku przy ul. Kościuszki 1A, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze,
2)    pełny wymiar czasu pracy,
3)    praca wymagająca dużej odporności na stres, umiejętności podejmowania decyzji,  umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi,
4)    umowa o pracę na czas nieokreślony.

5. W miesiącu sierpniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Prudnickim Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

6.   Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys (CV ),
3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie,
6)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
7)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 września 2020r.
do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku”.
Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzony będzie w postaci rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Dodatkowe informacje dot. konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Prudniku pok. Nr 120 oraz telefonicznie pod numerem 774066205
lub 774066209.
W terminie od 14 do 18 września 2020 r., po uzgodnieniu z kierownictwem POKiBP istnieje możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Ośrodka oraz informacjami o jego działalności.
Kontakt: Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, 48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 1A, tel.774363396.

Burmistrz Prudnika
    Grzegorz Zawiślak