Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXVI z dnia 24 lutego 2021 r.

PDFDruk nr 655a - Sprawozdanie z działalności rzeczowej, merytorycznej i finansowej Prudnickiego Ośrodka Kultury za rok 2020.pdf

PDFDruk nr 655b - Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku za rok 2020.pdf

PDFDruk nr 655c - Sprawozdanie z działalności rzeczowej, merytorycznej i finansowej KINA DIANA za rok 2020.pdf

PDFDruk nr 656 - Informacja z dzialalności rzeczowej i finansowej Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku za rok 2020.pdf

PDFDruk nr 657 - Sprawozdanie z działalności Muzeum Zeimi Prudnickiej w Prudniku za rok 2020.pdf

PDFDruk nr 658 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf

PDFDruk nr 659 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 660 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 661 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 662 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 663 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 664 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.pdf

    PDFuzasadnienie do druku 664.pdf

PDFDruk nr 665 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Prudnik zadania publicznego polegającego na.pdf

PDFDruk nr 666 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa”.pdf

PDFDruk nr 667 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby.pdf

PDFDruk nr 668 - Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych.pdf

PDFDruk nr 669 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu.pdf

PDFDruk nr 670 - Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia.pdf

PDFDruk nr 671- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie.pdf

PDFDruk nr 672- Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi.pdf

PDFDruk nr 673- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów.pdf

PDFDruk nr 674- Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną.pdf

      PDFUzasadnienie do druku 674.pdf

PDFDruk nr 675- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFDruk nr 676 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieuchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 677 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planow pracy stałych komisji Rady Miejsiej w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 678 - Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa.pdf

PDFDruk nr 679 - Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy.pdf

PDFDruk nr 680 - Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy.pdf