Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ PRUDNIKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -
w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
stanowisko:
„PODINSPEKTOR DS. ROZLICZENIA PODATKU VAT, ŚRODKÓW TRWAŁYCH,
PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH I INWESTYCJI”

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie: wyższe ekonomiczne (kierunek finanse, rachunkowość) lub wyższe administracyjne (kierunek administracja) lub średnie ekonomiczne   i 3 letni staż pracy.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    umiejętności zawodowe:
a)    znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,
a w szczególności ustaw: o podatku od towarów i usług, o finansach publicznych,
o rachunkowości, o samorządzie gminnym,
b)    znajomość obsługi komputera, programów Pakiet Office (Word, Excel),
c)    terminowość.

2)    predyspozycje osobowościowe:
a)    samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej i współdziałania w zespole,
b)    odporność na stres, komunikatywność, sumienność, systematyczność, obowiązkowość.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    prowadzenie rejestrów i rozliczeń podatku VAT na poziomie Urzędu Miejskiego (ewidencja zakupu, sprzedaży, sporządzanie deklaracji VAT-7, ewidencja księgowa),
2)    prowadzenie rozliczeń podatku VAT na poziomie scentralizowanym dla Gminy Prudnik (weryfikacja cząstkowych rejestrów sprzedaży i zakupu podległych jednostek organizacyjnych Gminy, sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT-7, ewidencja księgowa podatku VAT na poziomie Gminy),
3)    ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, przygotowanie danych na potrzeby sprawozdawczości,
4)    prowadzenie w systemie komputerowym ewidencji faktur dotyczących inwestycji:
- kompletowanie i dekretowanie dokumentów dotyczących inwestycji,
5)    rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie protokołów różnic inwentaryzacyjnych.

4.        Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)    miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku,
2)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3)    wyposażenie stanowiska pracy: telefon, skaner, kserokopiarka,

5.        Informacja o wskaźniku  zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys (CV),
3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegających się o zatrudnienie,
4)    kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5)    kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6)    oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 4 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektor ds. rozliczania podatku VAT, środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i inwestycji”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl.

 

Burmistrz Prudnika
                                          /-/ Grzegorz Zawiślak

PDFOgłoszenie o naborze.pdf