Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na: Świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin z terenu Gminy Prudnik

OGŁOSZENIE

Burmistrza Prudnika

z dnia 18 stycznia 2022 roku

 

w sprawie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w wykonaniu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022 oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2020-2024, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021r., poz. 1956 z późn. zm.).

§1

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.:

Świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin z terenu Gminy Prudnik,

- lekarz specjalista psychiatrii - 2 godziny w miesiącu,

- street worker (pracownik uliczny), wykształcenie minimum licencjat z pedagogiki, doświadczenie w pracy ulicznej i działaniach środowiskowych - 2 godziny tygodniowo,

- terapeuta uzależnień, ukończone studia mgr psychologiczne lub pedagogiczne i ukończone Studium Socjoterapii lub Studium Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych od Narkotyków, doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi ( min. 5 lat) – 2 godziny tygodniowo.

§2

Na realizację zadania, o których mowa w §1, przeznacza się środki finansowe w wysokości: 9 000,00 zł.

§3

1.   Realizacja zadania rozpocznie się 01 lutego 2022 roku, a zakończy do 15 grudnia 2022 roku z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2022 roku.

Zadanie będzie realizowane w mieście Prudnik w wybrany dzień tygodnia.

 

2.   Zlecenie zadania i przyznanie środków finansowych następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021r., poz. 1956 z późn. zm.).

3.   W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021r., poz. 1956 z późn. zm.).

4.   Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania środków finansowych lub przyznaniem środków w wysokości wnioskowanej. Przyznane środki finansowe mogą być niższe od określonych w ofercie.

 §4

1.   Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Prudnika w drodze zarządzenia, dokona oceny formalnej wszystkich złożonych ofert pod względem:

1)  złożenia oferty przez uprawnionego oferenta, w wersji papierowej, na obowiązującym druku i w wyznaczonym terminie,

2)  złożenia oferty na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami działania oferenta, a termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

3)  prawidłowego wypełnienia oferty oraz dołączenia wszystkich wymaganych załączników,

4)  podpisania oferty przez osoby upoważnione.

2.   Oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane przez Komisję Konkursową ocenie

merytorycznej pod względem:

1)  sposobu realizacji zadania (pomysłowość, metody; od 1 do 10 punktów),

2)  adekwatności kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 10 punktów),

3)  osiągalności i realności planowanych do realizacji celów (od 1 do 10 punktów),

4)  zasobów kadrowych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów),

5)  doświadczenia oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów).

3.   W razie braków formalnych w ofercie Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w określonym terminie.

4.   Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków finansowych, na realizację zadania, o którym mowa w §1, uzyska podmiot, którego oferta według kolejności zdobyła najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że pozostałe oferty zaopiniowane pozytywnie nie uzyskają środków finansowych z budżetu Gminy Prudnik.

§5

Miejsce i termin składania ofert

1.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty do Gminy Prudnik - Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, lub przesłanie oferty na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2022 roku do godz. 1515 (liczy się data wpływu) w formie pisemnej.

2.   Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert - zdrowie publiczne 2022 - świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin.”    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Wybór ofert, na wykonanie zadania określonego w §1, dokonany zostanie w terminie do 28 stycznia 2022 roku, a wynik konkursu ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

4.   Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków finansowych podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Prudnika, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5.   O podjętych decyzjach podmioty uczestniczące w konkursie powiadomione zostaną pisemnie.

§6

1.   Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Prudnika w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

2.   Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie.

3.   Burmistrz Prudnika, w wyniku rozpatrzenia odwołania może powierzyć realizację zadania, zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie, po zaakceptowaniu których przez oferenta, powierzy mu realizację zadania lub podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu realizacji zadania oferentowi.

§7

 Zlecenie realizacji zadania określonego w §1 nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.

§8

1.   Do oferty należy dołączyć:

1)  aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2)  oświadczenia:

a)  potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

b)  osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)   że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,

d)  oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

2.   Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie

z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021r., poz. 1956 z późn. zm.).

 §9

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§10

Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Prudnik.

DOCZałącznik - oferta realizacji zadania art. 14 ustawy o zdrowiu publicznym.doc