Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko części wsi Wierzbiec.

Zgodnie z art. 17 pkt  9  oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.) oraz uchwały  Nr XLII/699/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 maja 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec,  zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 19 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku,  48 - 200 Prudnik ul. Kościuszki 3, pokój nr 25, w godzinach pracy urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
https://bip.prudnik.pl/8072/2025/zmiany-i-sporzadzenia-miejscowych-planow.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik, w sali nr 25, w dniu 23 maja 2022 roku o godz. 1200,

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Prudnika, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2022 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@prudnik.pl

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Prudnika, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Prudnika, dodatkowo Rada Miejska w Prudniku.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Prudnika danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Prudnika.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Prudnika, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.prudnik.pl/6611/1958/ochrona-danych-osobowych.html

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Prudnika
                                                                                                                             Grzegorz Zawiślak