Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Rejestr działalności regulowanej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Wpis do rejestru działalności regulowanej

 

I. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Prudnik prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Prudnika.

Wpisu do rejestru oraz zmian wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

II. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

-   firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
-   numer identyfikacji podatkowej NIP,

-   określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


III. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

2) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

3) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1297) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.”


Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

IV. Wzory dokumentów:

docwniosek-o-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej.doc40 KB

docwzor-oswiadczenia-o-spelnainiu-warunkow-wymaganych-do-wykonywania-dzialalnosci-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.doc31 KB

V. Opłaty:

1. opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej - 50 zł,

2. opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem - 25 zł,

3. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze działalności regulowanej - 17 zł,

4. opłata skarbowa za za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 w Banku Spółdzielczym w Prudniku lub w kasie Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki 3.

VI. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie do 7 dni od dnia wpływu kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełniania wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prudnika, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VIII. Uwagi końcowe:

Burmistrz Prudnika prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Burmistrz wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek.

Burmistrz Prudnika przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.

IX. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2021, poz. 162),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1297),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013. poz. 122),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1923),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735).

X. Wydział merytoryczny:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Referat Gospodarki Odpadami - pokój nr 11, tel. kontaktowy (77) 4066260.


XI. Rejestr działalności regulowanej:

pdfRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości - stan na 25.02.2021 11.72 MB

XII. Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców:

pdfOgólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych561.14 KB

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 styczeń 2023 11:40 SM32