Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozowju sportu na terenie Gminy Prudnik na 2024 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

BURMISTRZ PRUDNIKA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY PRUDNIK NA ROK 2024

Podstawa prawna: art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik zmienionej uchwałą Nr XXXVI/592/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

I. Rodzaj zadań publicznych
1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny zawierać propozycje zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Prudnik.
2. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań, które wpłyną na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Prudnik.
3. Zaproponowane przez kluby sportowe zadania publiczne winny zmierzać do realizacji celów publicznych, jakie zamierza osiągnąć Gmina Prudnik, wymienionymi w § 2 ust. 2 uchwały
Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik zmienionej uchwałą Nr XXXVI/592/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. tj.:
1) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
2) zwiększanie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy Prudnik.

II. Podmioty uprawnione.
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są kluby sportowe działające na obszarze Gminy Prudnik, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
2. Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.

III. Wymagania dotyczące wniosków.
1. Wnioski należy składać na formularzu nr 1, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Przy kalkulowaniu przewidywanych kosztów realizacji zadania finansowanych z dotacji oferent może ponosić wydatki, które mają służyć realizacji celów publicznych, jakie zamierza osiągnąć Gmina Prudnik i zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz. U.
z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) mogą być przeznaczone w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.
3. Wydatki , które nie mogą być ponoszone z dotacji:
1) kary finansowe i dyscyplinarne, opłaty za żółte i czerwone kartki,
2) premie finansowe dla zawodników i trenerów,
3) wydatki, które nie zostały ujęte w kosztorysie.
4. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego we wniosku nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych, należy wykazać co najmniej 10% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł lub z wkładu osobowego.
5. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia),
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku krótszej niż rok działalności, za okres jej trwania,
c) aktualny statut.
6. Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
7. Wnioski należy składać wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik w 2024 roku”.
8. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań.
1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej, kluby sportowe składają do dnia 15 września 2023 r.
w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik.
2. Zadania można realizować od dnia podpisania umowy.
3. Termin końcowy realizacji zadania nie może zakończyć się później niż do dnia 15.12.2024 r.
4. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, Wnioskodawca zobowiązany jest do zaangażowania w realizację środków lub wkładu, o których mowa w części III ust 4 ogłoszenia.
5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożonym wnioskiem/ zaktualizowanym harmonogramem lub kosztorysem, zgodnie z zawartymi w umowie terminami.
6. Wydatki z dotacji powinny być poniesione w sposób legalny, celowy, oszczędny, a zakupiony towar faktycznie dostarczony/usługa zrealizowana.
7. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, Wnioskodawca składa zaktualizowany kosztorys na realizację zadania zakładający zachowanie proporcji, o której mowa w części III ust 4 ogłoszenia.
8. Na podstawie złożonego wniosku/ zaktualizowanego harmonogramu lub kosztorysu zostanie przygotowana umowa.
9. Zaktualizowany harmonogram lub kosztorys stanowią integralne części umowy.
10. Dotowany, który otrzyma dotację zobowiązany jest do:
1) informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Prudnik: „Zadanie finansowane ze środków Gminy Prudnik”,
2) zamieszczania w materiałach dotyczących realizowanego zadania logo Gminy Prudnik w sposób zapewniający jego widoczność,
3) udziału w jednej pokazowej imprezie zorganizowanej w uzgodnieniu z Agencją Sportu i Promocji (jednostką organizacyjną Gminy Prudnik),
4) rozliczenia dotacji oraz udokumentowania przebiegu realizacji zadania na warunkach wskazanych w umowie.
V. Tryb i kryteria stosowane przy ocenie wniosków oraz termin rozpatrzenia wniosków.
1. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Oceny wniosków dokona komisja powołana przez Burmistrza Prudnika. Wyboru ofert dokona Burmistrz Prudnika.
3. Po rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz opublikowana w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – zakładka: ogłoszenia Burmistrza).
5. Przyznanie dotacji na realizację poszczególnych zadań nastąpi na podstawie umowy
z podmiotem.
6. Kryteria stosowane przy ocenie wniosków:
a) w zakresie oceny formalnej (ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia – spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
• oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta;
• oferta została złożona terminowo;
• oferta złożona na właściwym formularzu, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.
b) w zakresie oceny merytorycznej (ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia – spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów):
• jakość przygotowania oferty: kompletny opis działań;
• przekonujący plan działania, rezultaty i spodziewane efekty;
• doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
• dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Prudnik (rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymywanych dotacji);
• posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.
7. Od decyzji w sprawie przyznania dotacji podmiotowi składającemu wniosek w naborze nie przysługuje odwołanie.
8. Kluby sportowe zobowiązane są do sporządzania sprawozdań z wykonania zadania publicznego na formularzu nr 2, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
w terminach określonych w umowie.

Jarosław Szóstka

Zastępca Burmistrza

pdfogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-rozwoj-sportu-na-2024.pdf1.18 MB

docformularz-nr-1.doc76 KB

docformularz-nr-2.doc62.5 KB

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.