Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2019 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716      i 2540, z 2019 r. poz. 270)

1. 1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

1). Nie jest wymagany wniosek.

2). Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).

3). Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

 2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU?

1). Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

2). Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

a) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,

b) na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie.

3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.

1). Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

2). Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Starostwa Powiatowego celem ujawnienia
w ewidencji gruntów i budynków.

 4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?

1). Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki przekształcenia nieruchomości wymienione w pkt 2 powyżej tj.:

- w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

2). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł.

3). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104  prowadzony na rzecz Gminy Prudnik przez Bank Spółdzielczy w Prudniku  lub w kasie Urzędu, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
o przekształceniu”.

5. JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

1). Opłaty za przekształcenie będą wnoszone corocznie przez okres 20 lat od dnia przekształcenia w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

2). Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.

6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA POTWIEDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE, CZY MAM WNIEŚĆ OPŁATĘ PRZEKSZTAŁCENIOWĄ?

1). Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty przekształceniowej za rok 2019 do
29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty.
W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty
w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.

2). Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na  rachunek bankowy 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Prudniku  lub w kasie Urzędu. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?

1). Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych (kwota pozostająca do spłaty) za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

2). Bonifikata wynosi 60% w przypadku dokonania wpłaty opłaty jednorazowej w 2019 r.
W każdym kolejnym roku bonifikata obniża się o  10%.

    3). Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:

a) złożenie Burmistrzowi Prudnika pisemnej informacji o zamiarze dokonania opłaty jednorazowej;

docxZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej20.33 KB

b) brak zaległości finansowych wobec Gminy Prudnik z tytułu: podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości, której dotyczy przekształcenie oraz rocznej opłaty przekształceniowej.

8. JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ O OPŁACIE JEDNORAZOWEJ, CZY MOGĘ OBLICZYĆ OPŁATĘ I WPŁACIĆ SAMODZIELNIE

  1). Wysokość opłaty jednorazowej za przekształcenie można ustalić we własnym zakresie.

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Opłata jednorazowa przy zastosowaniu 60% bonifikaty, odpowiada 8 opłatom rocznym za użytkowanie wieczyste. Bonifikata w takiej wysokości obowiązuje jeżeli właściciel dokona wpłaty w 2019 r. Przed wpłaceniem opłaty jednorazowej należy złożyć Burmistrzowi Prudnika pisemne zgłoszenie zamiaru jej wniesienia. Burmistrz Prudnika poinformuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

2). W opisie przelewu należy wskazać, że jest to opłata jednorazowa za przekształcenie podając jednocześnie adres budynku i numer lokalu. Przykład: „opłata jednorazowa za mieszkanie nr 21, ul. Batorego 50”

9. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1). W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia
o przekształceniu.

2). W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość
200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest
z urzędu w drodze decyzji.

3). Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:

a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego   wynosiła 1%,

b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2%,

c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3%.

4). W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

10. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku w Wydziale Mienia Gminy przy ul. Kościuszki 3 (pok. 19, 22 na parterze budynku), lub telefoniczne pod numerem (77) 40 66  259 lub (77) 40 66  250.                                                                             

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28 grudzień 2022 08:01 SM32