Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Kierownik Działu Eksploatacji i Zasobów Mieszkaniowych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Zakład Usług Komunalnych,

jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 42

Tel. 77 436 38 84, fax 77 436 38 84 wew. 52

e-mail:

         OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Zakład Usług Komunalnych - jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Działu Eksploatacji i Zasobów Mieszkaniowych

 (nazwa stanowiska pracy)

 • Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie, doświadczenie i staż pracy:
 • średnie – staż pracy minimum 4 lata;
 • wyższe – staż pracy minimum 2 lata
 1. znajomość ustaw:
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 172.)
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. w zakresie przepisów dotyczących najmu i dzierżawy),
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048)
 1. dobra znajomość obsługi komputera pakietu MS Office w szczególności Word, Excel,
 2. umiejętność posługiwania się Internetem.
 • Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 1. w zakresie umiejętności zawodowych:
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność zarządzania jakością realizowanych zadań, zarządzania informacją,
 • dobra komunikacja słowna i pisemna,

2) w zakresie predyspozycji osobowościowych:

 1. komunikatywność, sumienność, sprawność, kreatywność, inicjatywa,
 2. wnikliwość, staranność, kultura pracy i kultura osobista,
 3. umiejętność zaplanowania własnej pracy,
 4. umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
 5. gotowość do samodoskonalenia się,
 • Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.  Nadzór nad komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Działu Eksploatacji i Zasobów Mieszkaniowych i koordynowanie pracy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami:

1) komórki administracji;

2) komórki windykacji;

3) magazynu.

2. Gospodarka gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi  :

 1. realizacja uchwał Rady Miejskiej w Prudniku, Zarządzeń Burmistrza Prudnika zarządzeń Zarządu Spółki dotyczących gospodarki lokalami mieszkalnymi użytkowymi;
 2. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Prudnika w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
 3. analiza potrzeb w zakresie komunalnego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego;
 4. wydawanie druków, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych i w ramach najmu socjalnego oraz ich zamianę zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik;
 5. współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową i obsługa jej pracy;
 6. przygotowanie dla Zarządu Spółki propozycji osób, z którymi może być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego, zamiennego lub lokalu w ramach najmu socjalnego i kierowanie do zawarcia umów najmu tych osób;
 7. rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu z osobami, które nie wstąpiły w najem lokalu po zgonie najemcy, a także o zawarcie umowy najmu lokalu po jego opuszczeniu przez najemcę;
 8. organizacja i przeprowadzanie przetargów na stawkę czynszu najmu lokali użytkowych;
 9. przygotowanie do odpowiednich komisji Rady Miejskiej wniosków o bezprzetargowe wynajęcie lokali użytkowych;
 10. kierowanie do zawarcia umowy najmu lokali użytkowych osób wyłonionych w drodze przetargu lub bezprzetargowej;

11) eksploatacja gminnego zasobu lokalowego:

      a)  przyjmowanie w zarząd lub administrowanie nieruchomości;

      b) prowadzenie ewidencji gminnych zasobów.

12)  nadzór i kontrola nad : 

a) informowaniem odpowiednich Działów ZUK o nowo wykupionych lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz powstałych wspólnotach mieszkaniowych,

    b) protokolarnym przekazywaniem powstałych wspólnot mieszkaniowych w administrowanie innym zarządcom,

   c) prowadzeniem ewidencji wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy i gromadzeniem uchwał oraz rocznych sprawozdań finansowych tych wspólnot,

      d) rozliczaniem zaliczek i świadczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Gminy,

  e) przygotowywaniem dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawarcia umów;

   f) zlecaniem innych usług niezbędnych do bieżącej eksploatacji gminnych zasobów,

  g) przygotowywaniem umów na umieszczanie reklam na budynkach gminnych i naliczaniem należności z tego tytułu,

   h)  analizą nakładów ponoszonych na eksploatację gminnego zasobu,

 i) rozliczaniem należności wnoszonych przez najemców z tytułu świadczeń (opłat niezależnych od właściciela),

 j) sporządzaniem rocznej deklaracji na podatek od nieruchomości i miesięcznych korekt uwzględniających zmiany w zakresie opodatkowanych składników mienia,

  k) sporządzaniem sprawozdań i informacji z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i   użytkowymi dla Gminy Prudnik, Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki,

   l) wykonaniem umowy użytkowania gminnym zasobem lokalowym,

   ł)  umowami o zarządzanie gminnym zasobem lokalowym i umowami o zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,

  m) prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

13) osobisty udział lub wskazanie osób podwładnych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych powstałych w zasobach lokalowych w budynkach w użytkowaniu lub zarządzaniu.

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
 3. bardzo atrakcyjne warunki pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Miejsce pracy:
 1. Zakład Usług Komunalnych - jednoosobowa Spółka Gminy z o. o.,

ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik 

 1. wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu, drukarka, telefon,
 • Wymagane dokumenty :
 1. kwestionariusz osobowy w oryginale do pobrania ze strony www.bip.zukprudnik.pl            w zakładce „Nabory”;
 2. życiorys (CV);
 3. list motywacyjny;
 4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 5. kopie świadectw pracy;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).

  Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 29.06.2022 roku. do godz. 12:00 w sekretariacie  Zakładu Usług Komunalnych -  jednoosobowej Spółki Gminy z o. o.,  48-200 Prudnik, ul. Piastowska 42 pok. nr 14 w godzinach pracy ZUK tj. poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w piątki od 7:00 do 14:00 lub pocztą na adres: 48-200 Prudnik ul. Piastowska 42, z dopiskiem na kopercie “ Dotyczy naboru na stanowisko  Kierownik Działu Eksploatacji i Zasobów Mieszkaniowych ''.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zamieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUK www.bip.zukprudnik.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i  zgodnie z ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  Dz.U. z 2019 r.  poz. 1781)

                                                                Wojciech Dancewicz           Władysław Podróżny

                                                                 Wiceprezes Zarządu          Prezes Zarządu

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 grudzień 2022 20:00 SM32
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 grudzień 2022 20:01 SM32