Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w wykonaniu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Prudnik na rok 2023-2025, zgodnie z art.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Prudnika

w sprawie konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w wykonaniu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Prudnik na rok 2023-2025, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

 

 • 1

Ogłasza się konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży:

 1. Zadanie nr 1 - Sport w środowisku wiejskim dzieci i młodzieży: 15 500,00 zł.
 2. Zadanie nr 2 – Piłka nożna w środowisku miejskim dzieci i młodzieży: 50 000,00 zł.
 3. Zadanie nr 3 - Koszykówka dzieci i młodzieży: 12 500,00 zł.
 4. Zadanie nr 4 - Sporty walki, gry umysłowe i lekka atletyka dzieci i młodzieży: 15 000,00 zł.
 5. Zadanie nr 5 - Łucznictwo dzieci i młodzieży: 25 000,00 zł.
 6. Zadanie nr 6 - Piłka nożna dzieci i młodzieży: 15 000,00 zł.          

                                                  

 • 2

1. Realizacja  zadania rozpocznie się w dniu podpisania umowy a zakończy w dniu 15.12.2024 r., adresatami zadań winne być dzieci i młodzież z terenu Gminy Prudnik.

2.  Zlecenie zadania i przyznanie środków finansowych następuje z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

3.  W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

4.  Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w §5.

6.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania środków finansowych lub przyznaniem środków w wysokości wnioskowanej. Przyznane środki finansowe mogą być niższe od określonych w ofercie.

 • 3
 1. Od oferentów oczekuje się podjęcia działań m. in. w zakresie:
 2. organizacji lokalnych imprez sportowych,
 3. prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 4. organizacji przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w lokalnych zawodach, turniejach, rozgrywkach,
 5. zakupu sprzętów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania zawodników i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
 6. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie programów promujących zdrowy styl życia.

2. Koszty przeznaczone na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, mogą być wyłącznie przeznaczone na:

 1. materiały edukacyjno – informacyjne,
 2. wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie (trenerzy, instruktorzy, terapeuci),
 3. niezbędny sprzęt sportowy,
 4. organizację imprez sportowych na szczeblu lokalnym.
 5. Prowadząc profilaktyczną działalność informacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii podmiot zobowiązany jest do:
 6. opracowania zasad, norm postępowania uczestników w formie regulaminu zajęć;
 7. opracowania programu działania z elementami terapii uwzględniającej przede wszystkim treningi umiejętności życiowych dot.: radzenia sobie z emocjami, nauki zasad „fair play”, konsekwencji decyzji i zachowań, odpoczynku i relaksu; w ramach programu należy uwzględnić zagadnienia związane z: przemocą i agresją, alkoholizmem, narkotykami, nikotyną;
 8. uzyskania zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych sportowych;
 9. wskazania kierunków współpracy rodziców z prowadzącymi zajęcia, angażowanie rodziców w zajęcia ( klub kibica, wspólny udział w zawodach itp. );
 10. złożenia odrębnych informacji dot. realizacji zadań wymienionych w ppkt. a - d do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie wskazanym w umowie.
 • 4

1. Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Prudnika dokona oceny formalnej wszystkich złożonych ofert pod względem:

1)  złożenia oferty przez uprawnionego oferenta, w wersji papierowej,

2)  złożenia oferty na obowiązującym druku  i w wyznaczonym terminie,

3)  prawidłowego wypełnienia oferty oraz dołączenia wszystkich wymaganych załączników,

4)  podpisania oferty przez osoby upoważnione.

2. Oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane przez Komisję Konkursową ocenie

merytorycznej . Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia (spełnia 1 punkt, nie spełnia 0 punktów) pod względem:

 • zgodności oferowanego zadania z oczekiwanymi działaniami określonymi w konkursie ofert;
 • kompletnego opisu zakładanych celi realizacji zadania i zakładanych rezultatów;
 • doświadczenia w realizacji podobnych zadań;
 • adekwatności kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • posiadane zasoby rzeczowe;
 • posiadane zasoby kadrowe.
 • 5

Miejsce i termin składania ofert

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty do Gminy Prudnik - Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub przesłanie oferty na w/w adres  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2024 roku do godz. 1500 (liczy się data wpływu) w formie pisemnej.

2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem:  „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2024 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży:

Zadanie nr …...   

Nazwa zadania:  ……………………………………………………………………………………………

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.  Wybór ofert, na wykonanie zadania określonego w §1, dokonany zostanie w terminie do 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, a wynik konkursu ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

5.  Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków finansowych podejmie Burmistrz Prudnika, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

6.  O podjętych decyzjach podmioty uczestniczące w konkursie powiadomione zostaną pisemnie.

 • 6

1. Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Prudnika w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

2.  Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej oraz zawierać umotywowane uzasadnienie.

3.  Burmistrz Prudnika, w wyniku rozpatrzenia odwołania może powierzyć realizację zadania, zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania lub podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

 • 7

   Zlecenie realizacji zadania określonego w §1 nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.

 • 8

1. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2)  aktualny statut;

3)   oświadczenia:

a)potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

b) osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,

d) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

2. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie

z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

 • 9

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 • 10

Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Prudnik.

 • 11

Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik
  Kościuszki 3.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email:

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Prudnik w zakresie realizacji zadań publicznych na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie płatności,  podmioty zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz podmioty związane z realizacją niniejszej umowy .

4. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym,  do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.

5. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są wymogiem ustawowym.     

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

pdfogloszenie-burmistrza-prudnika-w-sprawie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-z-zakresu-zdrowia-publicznego.pdf1.68 MB

doczalacznik-oferta-realizacji-zadania-art-14-ustawy-o-zdrowiu-publicznym1.doc82.5 KB

docxoswiadczenie-oferenta1.docx16.96 KB

docxsprawozdanie.docx20.14 KB

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.