Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Zamówienia poniżej 130 tysięcy zł

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Zamówienia publiczne

 

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a51a1191-ce09-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a51a1191-ce09-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Burmistrz Prudnika przedstawia informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych , których jest administratorem

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Prudnika ,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, mail:
nr telefonu: 77 40 66 200, nr fax: 77 40 66 228

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

 Urząd Miejski w Prudniku , Inspektor Danych Osobowych, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email:

Cele przetwarzania

 danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie niezbędnym do:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, np. prowadzenie publicznych rejestrów, realizacji obowiązków płatnika;

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,

3) realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia;

4) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody..

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Przekazywanie  danych osobowych  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Niektóre dane na podstawie przepisów szczególnych w tym na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska mogą być przekazywane do państw trzecich np. informacje dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów, dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego)

Okres przechowywania danych osobowych

Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym,  do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia .W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu w jakim były przetwarzane.

Prawa podmiotów danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- ograniczenia ich przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU

 pdfklauzule-informacyjne.pdf483.78 KB

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

pdfklauzula-informacyjna-rodo-ewidencja-ludnosci.pdf309.41 KB

pdfklauzula-informacyjna-dowody-osobiste.pdf41.26 KB

Urząd Stanu Cywilnego

pdfklauzula-informacyjna-prawo-o-aktach-stanu-cywilnego-i-zmiana-imion-i-nazwisk.pdf45.97 KB