Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m. Prudnik 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Legendy:

jpg1.jpg

jpg2.jpg

jpg3.jpg

jpg4.jpg

jpg5.jpg

jpg6.jpg

jpg7.jpg

 gmlprudnik-gml.gml26.86 KB

 

Plan Prudnik styczeń 2024 r.

tif1.tif1.2 MB

tif2.tif1.88 MB

tif3.tif36.55 MB

tif4.tif3.68 MB

tif5.tif2.06 MB

tif6.tif2.76 MB

tif7.tif2.68 MB

ziptif.zip50.76 MB

pdf.pngmpzp-prudnik-tekst-planu-1.pdf418.63 KB


 WYŁOZENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

pdf.pngogloszenie-wylozenie.pdf116.50 KB

pdfmpzp miasto prudnik.pdf

pdfprognoza srodowiskowa z aneksem.pdf


Plan Prudnik wrzesień 2023 r.

pdfuchwala-prudnik-wrzesien.pdf55.44 MB

pdfprognoza-srodowiskowa_pogddkia_zaneksem.pdf59.81 MB


Tekst i rysunek projektu planu m. Prudnik po uwagach RZGW i PKP.

pdfuchwala-mpzp-m-prudnik-08-2023.pdf67.82 MB

 pdfprognoza_srod_-08-2023.pdf

pdfmpzp-miasto-prudnik-projekt-uchwaly-06-2023.pdf67.22 MB

 

OGŁOSZNIE BURMISTRZA PRUDNIKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały:

Nr  LI/851/2021 z dnia 29 października 2021r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Prudnik pod adresem: https://tiny.pl/9bqbt . Ponadto granice obszaru objętego projektem planu, określają załączniki graficzne, stanowiące integralne części ww. uchwały, które są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik,  codziennie w godz. pracy urzędu, za wyjątkiem sobót i dni świątecznych.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. projektu planu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski, uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Prudniku, w godzinach  pracy  urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest  Burmistrz Prudnika, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku  z przetwarzaniem przez Burmistrza Prudnika danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowych planów, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planów, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Prudnika.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1)  Administratorem  danych  osobowych  Wykonawcy  jest  Burmistrz  Prudnika,  48-200  Prudnik  ul. Kościuszki3.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200  Prudnik  ul.  Kościuszki  3,  tel.  77  4066205,  adres  email:

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego  rozporządzenia  RODO  w  celu  sporządzenia   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego;

4) Pani/Pana  dane  osobowe będą  przechowywane  przez  okres  wskazany  w  przepisach o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich  przetwarzania,  do  przenoszenia  danych  oraz  wniesienia  sprzeciwu  wobec   ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych

     osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

     umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą profilowane.

Informujemy  również,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  uzyskanych  w  toku

prowadzenia  postępowań  dotyczących  sporządzania  aktów  planistycznych,  o  których  mowa w  ustawie  z dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  prawo, o  którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych,  przysługuje,  jeżeli  nie  wpływa  na  ochronę  praw  i  wolności osoby,  od  której  dane te pozyskano.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

 

Pliki:

zipmttp9dgl.gml.xml.zip3.81 KB

pdf851uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-li-851-2021-z-dnia-29-pazdziernika-2021-r.pdf11.57 MB

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 maj 2023 11:40 Jarosław Szóstka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 11:45 Jarosław Szóstka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 12:12 Jarosław Szóstka
Artykuł został zmieniony. środa, 07 czerwiec 2023 12:40 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. środa, 07 czerwiec 2023 12:41 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. środa, 07 czerwiec 2023 12:43 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 sierpień 2023 12:41 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 sierpień 2023 12:42 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 wrzesień 2023 10:43 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 listopad 2023 10:19 Krzysztof Halek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 listopad 2023 10:19 Krzysztof Halek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 listopad 2023 10:20 Krzysztof Halek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 listopad 2023 08:55 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 listopad 2023 08:56 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 10:56 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 11:03 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 11:09 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 11:09 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 11:11 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 11:22 Krzysztof Halek
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 12:08 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. środa, 31 styczeń 2024 09:13 Krzysztof Halek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2024 10:11 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2024 10:11 Tadeusz Górecki