Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Podinspektor ds. ewidencji dróg

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU, 48-200 PRUDNIK, UL. KOŚCIUSZKI 3

STANOWISKO „PODINSPEKTOR DS. EWIDENCJI DRÓG”

Informujemy,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Alicja Majewska zam. w Prudniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Alicja Majewska spełniła wymagania stawiane przy naborze.

Przeprowadzona ocena rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pani Alicja Majewska posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO „PODINSPEKTOR DS. EWIDENCJI DRÓG” 


Informujemy, iż do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowana została 1 osoba.
Rozmowa z kandydatką, odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, w pok. Nr 116 /I piętro/.
Kandydatka, która została zakwalifikowana zostanie powiadomiona telefonicznie lub mailowo.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

BURMISTRZ PRUDNIKA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
„podinspektor ds. ewidencji dróg”


1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub geodezji i kartografii albo średnie z zakresu budownictwa lub geodezji i kartografii i 3 lata stażu pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
1)    umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej,
2)    ogólna znajomość przepisów ustawy o drogach i kpa,
3)    znajomość infrastruktury gminy,
4)    sumienność i samodzielność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Prowadzenie spraw związanych z przebiegiem dróg publicznych oraz regulacją gruntów, w tym:
1) przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnej kategorii,
2) weryfikacja dokumentacji niezbędnej dla potrzeb prawidłowego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas dróg,
3) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych,
4) określenie szczególnego korzystania z dróg, w tym z wykorzystaniem pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
5) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem gruntów zajętych pod drogi gminne,
6)  prowadzenie uzgodnień i ustaleń w zakresie przebiegu dróg z wykonawcami dokumentacji inwestycyjnych,
7) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
8) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
9) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
10) analizowanie projektów podziału pasa drogowego,
11) współdziałanie w sprawach związanych z regulacją istniejących podziałów w pasie drogowym,
12) opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania oraz projektów różnego typu obiektów, usytuowanych przy drogach publicznych,
13) sporządzanie informacji o drogach publicznych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)    miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze,
2)    pełny wymiar czasu pracy,
3)    narzędzia pracy: telefon, komputer,  kserokopiarka, skaner,
4)    praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys (CV ),
3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie,
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 maja 2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Podinspektor ds. ewidencji dróg”.
Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
Nabór przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl .

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 grudzień 2022 18:00 SM32