Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Radca prawny

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

STANOWISKO „RADCA PRAWNY”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru,  na w/w stanowisko została wybrana Pani  Katarzyna Staniaszek zam. w Prudniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Staniaszek  spełniła wymagania stawiane przy naborze.

Przeprowadzona ocena rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pani Katarzyna Staniaszek  posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO

„Radca Prawny”

Informujemy, iż do kolejnego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowano 3 osoby.

Rozmowy z kandydatami, odbędą się w dniu 3 marca 2022 r. od godz. 08.30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, w pok. Nr 102 /I piętro/.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani, zostaną powiadomieni  telefonicznie lub mailowo.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Burmistrz Prudnika

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Radca prawny

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200  Prudnik, ul. Kościuszki 3

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opina,

e) wykształcenie wyższe prawnicze,

f) uprawnienia do wykonywaniu zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych)  zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.),

g) minimum 5 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, wykonywanej w okresie ostatnich 10 lat, w charakterze radcy prawnego, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word,),

b) umiejętność obsługi komputerowych systemów informacji prawnej,

c) rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) świadczenie pomocy prawnej – udzielanie porad i konsultacji prawnych,

b) opiniowanie w zakresie zgodności z przepisami prawa projektów uchwał Rady Miejskiej  i zarządzeń Burmistrza,

c) opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez gminę,

d) sporządzanie opinii prawnych w spawach z zakresu działania urzędu,

e) obsługa prawna sesji rady – uczestniczenie w sesjach rady, a w razie konieczności również podczas posiedzeń komisji,

f) reprezentowanie gminy przed sądami oraz innymi organami orzekającymi
i egzekucyjnymi w sprawach dotyczących gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

g) uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach, naradach, konsultacjach i innych spotkaniach, podczas których niezbędne będzie wsparcie prawne.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze,

b) pełny wymiar czasu pracy (20 godzin tygodniowo w siedzibie pracodawcy),

c) bezpośredni kontakt z interesantami,

d) narzędzia pracy: telefon, komputer, skaner,

e) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu styczniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających:

a) wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

b) doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy,

c) wpis na listę radców prawnych,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone danymi kandydata oraz datą i podpisem (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Radcy Prawnego” w terminie do dnia 28-02-2022 r. do godz. 15:00.

Nabór przeprowadzony będzie w postaci rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

pdfogloszenie-o-naborze-1.pdf516.43 KB
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 grudzień 2022 18:03 SM32