Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – osoby prawne, pomocy publicznej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

stanowisko „Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – osoby prawne, pomocy publicznej”


Informujemy,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Radosław Gajda zam. w Prudniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Radosław Gajda spełnił wymagania stawiane przy naborze.
Przeprowadzona ocena testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pan Radosław Gajda  posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

pdfinformacja-o-wynikach-naboru.pdf81.4 KB

INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO
„Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – osoby prawne, pomocy publicznej”

 

Informujemy, iż do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczone zostały 3 osoby.
Rozmowy z kandydatami, odbędą się w dniu 9 marca 2022 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, w pok. Nr 102 /I piętro/.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni  telefonicznie lub mailowo.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

pdfinformacja-dot-naboru.pdf71.81 KB

INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO

Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – osoby prawne, pomocy publicznej”

Informujemy, iż do kolejnego etapu naboru tj. testu pisemnego zakwalifikowano 3 osoby. Test pisemny odbędzie się w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, w pok. Nr 116 /I piętro/.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

pdfinformacja-dot-naboru-1.pdf75.79 KB

BURMISTRZ PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

„Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – osoby prawne, pomocy publicznej”

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności zarządzanie, finanse, rachunkowość lub średnie ekonomiczne i 3-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,
  a w szczególności ustaw: o podatkach i opatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o samorządzie gminnym, ordynacji podatkowej,
 2. znajomość pozostałych przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych, finansów j.s.t oraz sprawozdawczości budżetowej,
 3. umiejętność interpretacji przepisów,
 4. obsługi komputera, programów Pakiet Office (Word, Excel),
 5. pożądane cechy charakteru: odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność obowiązkowość, umiejętność pracy z trudnym petentem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Stanowisko obejmuje zagadnienia z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych, podatku od środków transportu, ulg podatkowych, pomocy publicznej, sprawozdawczości podatkowej oraz zagadnień prawno - egzekucyjnych w postępowaniu administracyjnym, w szczególności:

 1. kompletowanie i weryfikacja wykazów podatkowych,
 2. prowadzenie kart podatkowych,
 3. prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych, podatku od środków transportu,
 4. prowadzenie rejestrów wymiarowych, sporządzanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych, podatku od środków transportu,
 5. sporządzanie decyzji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych, podatku od środków transportu, sporządzanie decyzji w zakresie ulg ustawowych,
 6. prowadzenie wymiaru w zakresie podatku rolnego dla gruntów nie będących gospodarstwem rolnym,
 7. prowadzenie spraw dotyczących odwołań stron od wymiaru i decyzji podatkowych,
 8. ustalanie dat rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej do celów podatkowych,
 9. ustalanie zmian w posiadaniu nieruchomości (w tym gruntowych) przez właścicieli zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe,
 10. wydawanie zaświadczeń,
 11. prowadzenie spraw w zakresie kontroli podatkowej w podatkach i opłatach lokalnych,
 12. prowadzenie spraw w zakresie dochodzenia uiszczenia wpłat opłaty skarbowej, rozpatrywanie wniosków dot. ustalenia zwrotu i nadpłaty opłaty skarbowej,
 13. prowadzenie księgowości i windykacji z tytułu mandatów karnych i strefy płatnego parkowania – na czas nieobecności pracownika.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze,
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. narzędzia pracy: telefon, komputer,  kserokopiarka, skaner,
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV ),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 21 lutego 2022 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – osoby prawne, pomocy publicznej”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl .

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

pdfOgłoszenie o naborze 607.6 KB

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 grudzień 2022 18:09 SM32
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 grudzień 2022 18:10 SM32