Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. koordynacji strefy płatnego parkowania i transportu publicznego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

BURMISTRZ PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

„podinspektor ds. koordynacji strefy płatnego parkowania i transportu publicznego”

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe lub średnie i 3 letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość funkcjonowania transportu publicznego;
 • znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego i strefy płatnego parkowania.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego i strefy płatnego parkowania, w tym:

 • Koordynacja funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego oraz dworca przy ul. Kościuszki 9;
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie abonamentu postojowego na terenie strefy płatnego parkowania;
 • Rozpatrywanie reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej;
 • Sporządzanie dla Wydziału Finansowo-Budżetowego sprawozdań finansowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych z działalności strefy płatnego parkowania;
 • Ewidencjonowanie, rozliczanie i przekazywanie do Wydziału Finansowo-Budżetowego kwot pochodzących z parkomatów;
 • Obsługa i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem parkomatów;

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy – budynek dworca autobusowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 9, praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanych na parterze;
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • narzędzia pracy: telefon, komputer, kserokopiarka, skaner,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV ),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 marca 2023 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski
w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Podinspektor ds. koordynacji strefy płatnego parkowania i transportu publicznego”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl .

 

Zastępca Burmistrza Prudnika

Jarosław Szóstka

 

Informacja o naborze - pdfinformacja-dot.-naboru-na-stanowisko.pdf94.41 KB

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o naborze pdf 94.41 KB Jarosław Szóstka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 marzec 2023 13:11 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 marzec 2023 11:00 Jarosław Szóstka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 marzec 2023 11:02 Jarosław Szóstka