Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. infrastruktury drogowej i organizacji ruchu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

BURMISTRZ PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

„Inspektor ds. infrastruktury drogowej i organizacji ruchu”

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe o specjalności budowa dróg i  mostów  lub  ogólnobudowlane  i 3- letni staż pracy albo wykształcenie średnie kierunkowe i 5-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo budowlane, Kodeks postepowania administracyjnego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • pożądane cechy charakteru: umiejętność pracy w zespole.

  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • dokonywanie czynności związanych z zarządzaniem drogami gminnymi;
 • opracowywanie wieloletnich i rocznych planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych oraz obiektów mostowych;
 • dokonywanie okresowych ocen realizacji planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy modernizacji i utrzymania dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzenie i aktualizowanie wykazów obiektów na drogach gminnych;
 • prowadzenie książek dróg, obiektów mostowych;
 • kontrola stanu technicznego dróg;
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie utrzymania i ochrony dróg zgodnie z wymogami w tym zakresie;
 • rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową;
 • rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego;
 • dokonywanie czynności związanych z organizacją ruchu drogowego;
 • dokonywanie czynności związanych z przejazdem pojazdu nienormatywnego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • narzędzia pracy: telefon, komputer, kserokopiarka, skaner;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV ),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 lipca 2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Inspektor ds. infrastruktury drogowej i organizacji ruchu”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl .

Zastępca Burmistrza

Jarosław Szóstka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 czerwiec 2023 11:53 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 czerwiec 2023 12:59 Tadeusz Górecki