Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarowania odpadami

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

pdfinformacja o wynikach naboru.pdf69.78 KB

pdfinformacja dot. kolejnego etapu naboru

pdfinformacja-dot.-naboru.pdf182.98 KB

 

BURMISTRZ PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

„Podinspektor ds. gospodarowania odpadami”

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne albo średnie kierunkowe i 3-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a w szczególności ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o samorządzie gminnym, ordynacja podatkowa;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych i programów graficznych;
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych;
 • pożądane cechy charakteru: komunikatywność, obowiązkowość, samodzielność, dokładność, odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 • naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadkach:
 • niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych;
 • nie zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady w odniesieniu do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
 • utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów;
 • pozyskiwanie danych z różnych źródeł i rejestrów celem zgromadzenia materiałów dowodowych;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • przygotowywanie zawiadomień o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • aktualizowanie rejestrów prowadzonych w Referacie;
 • sporządzenie sprawozdań.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • narzędzia pracy: telefon, komputer, kserokopiarka, skaner;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV );
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 lipca 2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Podinspektor ds. gospodarowania odpadami”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl .

Zastępca Burmistrza


Jarosław Szóstka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 czerwiec 2023 11:54 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 czerwiec 2023 12:56 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. środa, 09 sierpień 2023 11:57 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 sierpień 2023 10:55 Anna Szkwarek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 sierpień 2023 13:52 Anna Szkwarek