Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - PODINSPEKTOR DS. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRZEKSZTAŁCEŃ I GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAM

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

 

PODINSPEKTOR DS. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRZEKSZTAŁCEŃ
I GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Olszynka zamieszkała w Prudniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Olszynka spełniła wymagania stawiane przy naborze.

Przeprowadzona ocena rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pani Anna Olszynka posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

Zastępca Burmistrza Prudnika

Jarosław Szóstka

BURMISTRZ PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

„PODINSPEKTOR DS. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRZEKSZTAŁCEŃ I GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI”

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe o specjalności administracja lub wykształcenie średnie kierunkowe i 3-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a w szczególności ustaw: o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks Cywilny (w szczególności w zakresie praw do nieruchomości);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych;
 • pożądane cechy charakteru: komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, obowiązkowość, umiejętność sporządzania pism urzędowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie postępowań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności:
 • prowadzenie wykazu użytkowników wieczystych gruntów własności Gminy Prudnik i aktualizacja tego wykazu;
 • przygotowywanie spraw dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste gruntów własności Gminy Prudnik;
 • prowadzenie postępowań dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste;
 • prowadzenie postępowań w sprawach nabywania nieruchomości, w szczególności od osób fizycznych;
 • prowadzenie postępowań w sprawach zamiany nieruchomości;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty odszkodowań za grunty nabyte przez Gminę z mocy prawa pod drogi publiczne lub poszerzenie tych dróg lub w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty Gminie Prudnik odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego grunty pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg;
 • przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego w Prudniku w sprawie zmian lub wpisów w księgach wieczystych oraz wniosków o założenie ksiąg wieczystych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze budynku;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • narzędzia pracy: telefon, komputer, kserokopiarka, skaner;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV );
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 lipca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Podinspektor ds. użytkowania wieczystego, przekształceń i gospodarowania nieruchomościami”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl .

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 14 lipiec 2023 09:16 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2023 07:29 Tadeusz Górecki