Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. infrastruktury drogowej i organizacji ruchu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

STANOWISKO
„Podinspektor ds. infrastruktury drogowej i organizacji ruchu”

W ramach naboru na stanowisko „Podinspektor ds. infrastruktury drogowej i organizacji ruchu” nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nabór na w/w stanowisko uznano za unieważniony.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

BURMISTRZ PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

„Podinspektor ds. infrastruktury drogowej i organizacji ruchu”

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy lub wyższe stosownie do opisu stanowiska.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo budowlane, Kodeks postepowania administracyjnego;
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych;
 • pożądane cechy charakteru: komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • dokonywanie czynności związanych z zarządzaniem drogami gminnymi;
 • opracowywanie wieloletnich i rocznych planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych oraz obiektów mostowych;
 • dokonywanie okresowych ocen realizacji planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy modernizacji i utrzymania dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów inżynieryjnych dróg gminnych;
 • prowadzenie książek dróg, obiektów mostowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie utrzymania i ochrony dróg zgodnie
  z wymogami w tym zakresie;
 • rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową;
 • rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego;
 • dokonywanie czynności związanych z przejazdem pojazdu nienormatywnego.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • narzędzia pracy: telefon, komputer, kserokopiarka, skaner;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej
  6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV ),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  15 lutego 2024 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Podinspektor ds. infrastruktury drogowej i organizacji ruchu”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl .

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 01 luty 2024 09:49 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 10:15 Anna Muzyka
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 10:18 Anna Muzyka