Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. dzierżaw, użyczeń i służebności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

REFERENT DS. DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Aleksandra Zając zamieszkała w Prudniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Aleksandra Zając spełniła wymagania stawiane przy naborze. 

Przeprowadzona ocena testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pani Aleksandra Zając posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO
„Referent ds. dzierżaw, użyczeń i służebności”

Informuje się osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne w naborze na w/w stanowisko i spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, że nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach, tj. testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Test pisemny odbędzie się w dniu 11 marca 2024 r. o godz. 1430 w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali Nr 117  /I piętro/.

Pierwszy etap naboru obejmie znajomość przepisów i umiejętności w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 

BURMISTRZ PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

„Referent ds. dzierżaw, użyczeń i służebności”

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie administracyjne, minimum średnie, 1 rok stażu pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks Cywilny (w szczególności w zakresie praw do nieruchomości);
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych;
 • pożądane cechy charakteru: komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, obowiązkowość, umiejętność sporządzania pism urzędowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik;
 • prowadzenie spraw związanych z użyczaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności na gruntach stanowiących własność Gminy Prudnik oraz ustanawianiem służebności na rzecz Gminy Prudnik.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • narzędzia pracy: telefon, komputer, kserokopiarka, skaner;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej
  6 %.
 2. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV );
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  4 marca 2024 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Referent ds. dzierżaw, użyczeń i służebności”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w postaci testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl .

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 luty 2024 11:01 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 luty 2024 11:03 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marzec 2024 13:20 Anna Muzyka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marzec 2024 13:20 Anna Muzyka
Artykuł został zmieniony. środa, 20 marzec 2024 13:07 Anna Muzyka