Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Informacje

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Burmistrza Prudnika  potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na terenie Gminy Prudnik.

W związku z powyższym Burmistrz Prudnika na podstawie posiadanych dokumentów  wydaje zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

Jeżeli Burmistrz Prudnika nie będzie posiadał danych potwierdzających okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Dodatkowo do wniosku do KRUS osoba uprawniona będzie musiała dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

 Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3.  Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia.

Dodatkowo link do strony KRUS: https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

pdfustawa-o-swiadczeniu-pienieznym-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa.pdf197.14 KB

docxwniosek-do-burmistrza-prudnika-o-wydanie-zaswiadczenia-o-pelnieniu-funkcji-soltysa.docx16.04 KB

pdfwniosek-do-burmistrza-prudnika-o-wydanie-zaswiadczenia-o-pelnieniu-funkcji-soltysa.pdf153.4 KB

pdfklauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf117.51 KB

pdfwniosek-do-krus-o-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa.pdf305.16 KB

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Burmistrz Prudnika przedstawia informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych , których jest administratorem

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Prudnika ,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, mail: 
nr telefonu: 77 40 66 200, nr fax: 77 40 66 228
Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych Urząd Miejski w Prudniku , Inspektor Danych Osobowych, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email: ,

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie niezbędnym do:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, np. prowadzenie publicznych rejestrów, realizacji obowiązków płatnika;

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,

3) realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia;

4) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: Podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody..
Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
Przekazywanie  danych osobowych  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Niektóre dane na podstawie przepisów szczególnych w tym na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska mogą być przekazywane do państw trzecich np. informacje dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów, dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego)
Okres przechowywania danych osobowych Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia .W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu w jakim były przetwarzane.
Prawa podmiotów danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- ograniczenia ich przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU

docxKlauzula informacyjna - dotycząca strefy płatnego parkowania15.75 KB

docxKlauzula informacyjna – dotycząca monitoringu wizyjnego miasta Prudnika13.12 KB

docKlauzula informacyjna dotycząca ochrony danych w związku z zawartą umową26 KB

COM_CONTENT_READ_MOREOchrona danych osobowych