Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Ochrona danych osobowych

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Burmistrz Prudnika przedstawia informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych , których jest administratorem

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Prudnika ,  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, mail: 
nr telefonu: 77 40 66 200, nr fax: 77 40 66 228
Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych Urząd Miejski w Prudniku , Inspektor Danych Osobowych, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email: ,

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie niezbędnym do:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, np. prowadzenie publicznych rejestrów, realizacji obowiązków płatnika;

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,

3) realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia;

4) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: Podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody..
Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
Przekazywanie  danych osobowych  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Niektóre dane na podstawie przepisów szczególnych w tym na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska mogą być przekazywane do państw trzecich np. informacje dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów, dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego)
Okres przechowywania danych osobowych Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia .W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu w jakim były przetwarzane.
Prawa podmiotów danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- ograniczenia ich przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU

docxKlauzula informacyjna - dotycząca strefy płatnego parkowania15.75 KB

docxKlauzula informacyjna – dotycząca monitoringu wizyjnego miasta Prudnika13.12 KB

docKlauzula informacyjna dotycząca ochrony danych w związku z zawartą umową26 KB

docklauzula-informacyjna-dotyczaca-ochrony-danych-w-zwiazku-z-zawarta-umowa.doc26 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej..docx 14 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru wydanych decyzji dotyczących świadczeń rzeczowych i osobistych.docx 13.97 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego..docx 13.99 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych członków strażaków ochotników uprawnionych do działań ratowniczych.docx 13.91 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych członków Zespołu ds. Ewakuacji Ludności i Mienia.docx 14 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych osób będących członkami personelu medycznego do planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa..docx 14.27 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych osób będących członkami służby dyżurnej Burmistrza Prudnika..docx 13.91 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych osób funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych..docx 13.95 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych osób zgłaszających zgromadzenie lub uzyskujących zgodą na przeprowadzenie imprezy masowej.docx 13.99 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osób do punktu kontaktowego HNS.docx 13.86 KB

Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem zezwoleń na opróżnianie nieczystości ciekłych.doc 25,00KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z dofinansowaniem usunięcia azbestu.doc 25,50KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ogrzewania.doc 25,50KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z opłatą za odpady komunalne.doc 27,00KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.doc 26,00KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc 25,00KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.doc 25,00KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.doc 26,00KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych ze zgłoszeniem usunięcia drzew i krzewów.doc 25,50KB
 

Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z postępowaniem mandatowym.doc 33,00KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru podatników osób fizycznych i osób prawnych podatku od nieruchomości..doc 34,00KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru podatników podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych..doc 34,00KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru podatników podatku rolnego i leśnego..doc 34,50KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi..doc 34,00KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z wnioskiem o umorzenie podatku rolnego.doc 32,00KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru podatników osób fizycznych podatku od nieruchomości.doc 37,50KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru podatników osób prawnych podatku od nieruchomości.doc 37,50KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem dłużników, którym wysłano wezwanie do zapłaty- dane osobowe w dokumentacji podatkowej.doc 33,00KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru dzierżawców - podatek od towarów i usług.doc 34,00KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru faktur sprzedaży - podatek od towarów i usług.doc 35,50KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru faktur zakupu - podatek od towarów i usług.doc 36,00KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru użytkowników wieczystych - podatek od towarów i usług.doc 34,50KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem zbioru egzekucji opłaty śmieciowej - dane osobowe w dokumentacji podatkowej.doc 33,50KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości.doc 32,50KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z wnioskiem o umorzenie podatku od środków transportowych.doc 30,50KB
Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego za paliwo.doc 36,50KB
 

Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i urządzeń.doc 33,50KB
Klauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych zamówienia publiczne.doc 34,00KB

docxInformacja dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku.docx 14.97 KB

docxInformacja dot. zbierania danych osobowych związanych z wykonywaniem mandatu Radnego Rady Miejskiej w Prudniku.docx 14.76 KB

docKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych kadrowo-płacowych.doc 34.5 KB

docKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru kandydatów na ławników sądowych..doc 34 KB

docKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru przesyłek wpływających.doc 33.5 KB

docKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru skarg i wniosków.doc 34.5 KB

docKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem spraw sądowych.doc 34 KB

docKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych.doc 33.5 KB

docKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z przyjmowaniem wniosków o udzielenie informacji publicznej.doc 35 KB

docKlauzula informacyjna – monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki 3.doc 29.5 KB

docKlauzula informacyjna – rejestracja i udostępnienie nagrań sesji Rady Miejskiej w Prudniku.doc 33 KB

docxKlauzula informacyjna dla interesantów Burmistrza Zastępców Burmistrza w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”.docx 14.9 KB

docxKlauzula informacyjna dla osób składających petycje.docx 14.75 KB

docxKlauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach konkursach organizowanych przez Gminę Prudnik.docx 14.8 KB

docxKlauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących.docx 15.03 KB

docxKlauzula informacyjna dla wolontariuszy stażystów praktykantów w Urzędzie Miejskim w Prudniku.docx 15.06 KB

docxKlauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wykaz żłobków i klubów dziecięcych”.docx 14.81 KB

docxKlauzula informacyjna RODO zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.docx 15.94 KB

docxKlauzula informacyjna dotyczaca zbierania danych osobowych w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim. 12 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.docx 14.11 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.docx 14.24 KB

docxKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.docx 14.19 KB