Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Polityka prywatności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Strony

                                                                     cieplemieszkanie logo bez tla 1

Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Prudnik

Stan na Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  przez Beneficjentów końcowych Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym
 31.08.2023r.  6  0  0,00 PLN
 
   

 OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć  w ramach  Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Prudnik

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Prudnik.

W związku z zawartą umową w ramach Programu Priorytetowego  „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Opolu Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Prudnik oraz spełniających kryteria dochodowe określone w Programie.

 

Nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 30.06.2025 roku.

Celem Programu jest poprawa  jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dofinansowaniem objęte są następujące działania:

1. Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, oraz:

a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na  pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

2. Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;

b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów Beneficjenta końcowego lub Beneficjenta końcowego oraz osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000,00  zł na jeden lokal mieszkalny;

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny;

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

 

Kosztami kwalifikowanymi będą wydatki poniesione po podpisaniu przez Beneficjenta końcowego umowy o dofinansowanie z Gminą Prudnik.  

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej
w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Prudniku, przy ul. Kościuszki 3, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7.15-16.30, wtorek-czwartek od 7.15-15.15, piątek od 7.15-14.00 lub nadać pocztą.  

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prudniku (biuro podawcze) oraz na stronie internetowej: bip.prudnik.pl.

Załączniki

pdfzarzadzenie-nr-162_2023.pdf73.02 KB

docx2.-regulamin-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-przedsiewziec.docx59.4 KB

docx3.-wniosek-o-dofinansowanie.docx81.56 KB

docx4.-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.docx53.58 KB

docx5.-oswiadczenie-wspolmalzonka-i-wspolwlasciciela.docx35.81 KB

docx6.-pelnomocnictwo.docx34.6 KB

docx7.-wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx33.24 KB

docx8.-wniosek-o-platnosc.docx64.09 KB

docx9.-instrukcja-wypelnienia-wniosku-o-platnosc.docx34.17 KB

docx10.-protokol-odbioru-prac-wykonawcy.docx33.49 KB

docx11.-zestawienie-dokumentow-do-wniosku-o-platnosc.docx21.32 KB

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOTACJI DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA
I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

DLA WŁAŚCICIELI LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

W RAMACH PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie można uzyskać m.in. na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Beneficjentem Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Prudnik oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 37 500 zł.

UWAGA! Kosztami kwalifikowalnymi będą wydatki poniesione po podpisaniu przez Beneficjenta końcowego Umowy o dofinansowanie z Gminą Prudnik.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania proszone są o

złożenie wstępnej deklaracji (ankiety) do 16 grudnia 2022 roku.

Deklaracje (ankiety) należy składać w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 w punkcie obsługi interesanta.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu – pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 77/4066210 lub 77/4066212.

Przed wypełnieniem i złożeniem deklaracji (ankiety)  należy zapoznać się z wymogami Programu: www.wfosigw.opole.pl

                                                                                                                                                    Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                                      Grzegorz Zawiślak

 

pdfcieple-mieszkanie-ogloszenie.pdf82.38 KB

pdfcieple-mieszkanie-ankieta.pdf132.69 KB

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,

.

INFORMACJE O

ADMINISTRATORZE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Prudniku z siedzibą w Prudniku, przy ul. Kościuszki 3; 48-200 Prudnik ; adres e-mail: ;  telefon: 77 4066233

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się korespondencyjne: ul. Kościuszki 3, 48-200  Prudnik, lub   e-mail:  .  

CEL PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z zadaniami Straży Miejskiej w Prudniku wynikającymi z przepisów prawa.

INFORMACJE O PRAWIE  WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych do:

• Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,

• Wojewody Opolskiego z siedzibą w Opolu przy

ul. Piastowskiej 14,

• Burmistrza Prudnika z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 3.

INFORMACJE O

PRZYSŁUGUJĄCYCH

PRAWACH

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu

do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych

osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowy

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), Burmistrz Prudnika wyznaczył w Urzędzie Miejskim w Prudniku koordynatora do spraw dostępności.

Funkcję tę pełni: Pan Marek Radom - Sekretarz Gminy;
Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 120, telefon kontaktowy 77 406 62 05, e-mail:

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Prudnik;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 wyżej cytowanej ustawy;
3) monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
pdfplan-dzialania.pdf570.63 KB

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
pdfraport.pdf69.13 KB

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak przeciwdziałać tym zagrożeniom.

Cyberbezpieczeństwo  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  to  „odporność  systemów  informacyjnych  na  działania   naruszające  poufność,  integralność,  dostępność i  autentyczność  przetwarzanych  danych lub  związanych  z nimi  usług  oferowanych  przez  te   systemy”  (art. 2  pkt.4) Ustawy z  dnia   5  lipca 2018r. o   krajowym  systemie  cyberbezpieczeństwa   (Dz.U. z 2018r.poz. 1560).

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • Ataki   z  użyciem  szkodliwego  oprogramowania  (malware, wirusy, robaki  itp.).
 • Kradzieże tożsamości.
 • Kradzieże  (wyłudzenia),  modyfikacje bądź  niszczenie  danych.
 • Blokowanie  dostępu  do  usług.
 • Spam (niechciane lub  niepotrzebne  wiadomości  elektroniczne).
 • Ataki  socjotechniczne  (np. phishing,  czyli   wyłudzenie   informacji  przez   podszywanie   się  pod   godną  zaufania osobę   lub  instytucję.

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 1. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do odbieranych wiadomości e-mail, sms, stron internetowych nakłaniających do podania danych osobowych, osób podających się za przedstawicieli firm, instytucji, którzy żądają podania danych autoryzacyjnych lub nakłaniających do instalowania aplikacji zdalnego dostępu.
 2. Nie ujawniaj danych osobowych w tym danych autoryzacyjnych dopóki nie ustalisz czy rozmawiasz z osobą uprawnioną do przetwarzania Twoich danych.
 3. Instaluj aplikacje tylko ze znanych i zaufanych źródeł.
 4. Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z przesłanych linków od nadawców, których nie znasz.
 5. Każdy e-mail można sfałszować, sprawdź w nagłówku wiadomości pole Received: from (ang. otrzymane od) w tym polu znajdziesz rzeczywisty adres serwera nadawcy.
 6. Porównaj adres konta e-mail nadawcy adresem w polu „From” oraz „Reply to” – różne adresy w tych polach mogą wskazywać na próbę oszustwa.
 7. Szyfruj dane poufne wysyłane pocztą elektroniczną.
 8. Bezpieczeństwo wiadomości tekstowych (SMS).- sprawdź adres url z którego domyślnie dany podmiot/instytucja wysyła do Ciebie smsy, cyberprzestępca może podszyć się pod dowolną tożsamość (odpowiednio definiując numer lub nazwę), otrzymując smsa, w którym cyberprzestępca podszywa się pod numer zapisany w książce adresowej, telefon zidentyfikuje go jako nadawcę wiadomości sms.
 9. Jeśli na podejrzanej stronie podałeś swoje dane do logowania lub jeżeli włamano się na Twoje konto e-mail – jak najszybciej zmień hasło.
 10. Chroń swój komputer, urządzenie mobilne programem antywirusowym zabezpieczającym przed zagrożeniami typu: wirusy, robaki, trojany, niebezpieczne aplikacje (typu ransomware, adware, keylogger, spyware, dialer), phishing, narzędziami hakerskimi, backdoorami, rootkitami, bootkitami i exploitami.
 11. Aktualizuj system operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe. Brak aktualizacji zwiększa podatność na cyberzagrożenia. Hakerzy, którzy znają słabości systemu/aplikacji, mają otwartą furtkę do korzystania z luk w oprogramowaniu.
 12. Logowanie do e-usług publicznych, bankowości elektronicznej bez aktualnego (wspieranego przez producenta) systemu operacyjnego to duże ryzyko.
 13. Korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych.
 14. Tam gdzie to możliwe (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji, usługi finansowe) stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pin, aplikacji generującej jednorazowe kody autoryzujące, tokenów, klucza fizycznego.
 15. Regularnie zmieniaj hasła.
 16. Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.
 17. Pracuj na najniższych możliwych uprawnieniach użytkownika.
 18. Wykonuj kopie bezpieczeństwa.
 19. Skanuj podłączane urządzenia zewnętrzne.
 20. Skanuj regularnie wszystkie dyski twarde zainstalowane na Twoim komputerze.
 21. Kontroluj uprawnienia instalowanych aplikacji.
 22. Unikaj z korzystania otwartych sieci Wi-Fi.
 23. Podając poufne dane sprawdź czy strona internetowa posiada certyfikat SSL. Protokół SSL to standard kodowania (zabezpieczania) przesyłanych danych pomiędzy przeglądarka a serwerem.
 24. Zadbaj o bezpieczeństwo routera (ustal silne hasło do sieci WI-FI, zmień nazwę sieci WI-Fi, zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z siecią Wi-FI np. WPA2 i wyższe, aktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję WPS, aktywuj funkcję Gościnna Sieć Wi-Fi „Guest Network”.
 25. Szyfruj dyski twarde komputera, przenośne.

Więcej informacji porad o cyberbezpieczeństwie uzyskasz na stronach:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://www.cert.pl/publikacje/

https://akademia.nask.pl/publikacje/

https://stojpomyslpolacz.pl/

https://dyzurnet.pl/

Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa:  https://incydent.cert.pl/

1. Informacje ogólne.

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
  Administratorem danych jest Burmistrz  Prudnika , mający siedzibę w Prudniku 48-200,  przy ul. Kościuszki 3 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Burmistrz Prudnika wyznaczył inspektora ochrony danych, Pana Marka Popiel z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
  Strony w domenie http://www.bip.prudnik.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
 5. ODBIORCY DANYCH
  Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
 6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
  Nie dotyczy.
 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.
 8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.
 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 531 03 00
 10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.
 11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
  Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.
 12. Operatorem serwisu www jest Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, NIP: 755 19 11 362, REGON: 531413188.
 13. Operatorem Systemu zwanym również Procesorem jest: sm32 STUDIO, ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300, Żywiec
 14. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego sm32 STUDIO, ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300, Żywiec

2. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie, wiadomości email:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres email,
  3. nr telefonu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
  1. Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Pozwala na obsługę Twojego konta ( jeśli takowe posiadasz) i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych.
  3. Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz.
  4. W celach związanych ze świadczeniem usług, gdzie wymagają tego od Administratora przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
  5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
  6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  7. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
   1. dostępu do Twoich danych osobowych,
   2. sprostowania Twoich danych osobowych,
   3. usunięcia Twoich danych osobowych,
   4. ograniczenia ich przetwarzania,
   5. przenoszenia Twoich danych osobowych,
   6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:
   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
   4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry