Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Przystąpienie do sporzadzenia MPZP części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Projekt planu wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka wrzesień 2023 r.

pdfprudnik_mpzp_rys1-moszczanka.pdf518.69 KB

pdfprudnik_mpzp_rys2-moszczanka.pdf582.65 KB

pdfprudnik_mpzp_rys3-moszczanka.pdf1 MB

pdfprudnik_mpzp_rys4-laka-prudnicka.pdf457.13 KB

pdfprudnik_mpzp_rys5-laka-prudnicka.pdf1.22 MB

pdfprudnik_mpzp_rys6-laka-prudnicka.pdf972.22 KB

pdfprudnik_mpzp_rys7-laka-prudnicka.pdf616.87 KB

pdfprudnik_mpzp_rys8-laka-prudnicka.pdf512.93 KB

pdfprudnik-mpzp-tekst-planu-2023.09.20---ponowne-uzgodnienie.pdf310.93 KB

pdfuzasadnienie.pdf246.33 KB


pdfprognoza-oddzialywania-na-srodowisko.pdf1.43 MB

pdfprojekt-planu-wsi-laka-prudnicka-moszczanka.pdf5.14 MB 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 


Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały:
Nr LVI/923/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. Uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Prudnik pod adresem: https://tiny.pl/9ng9d . Ponadto granice obszaru objętego projektem planu, określają załączniki graficzne, stanowiące integralne części ww. uchwały, które są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik, codziennie w godz. pracy urzędu, za wyjątkiem sobót i dni świątecznych.
Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. projektów planów (odpowiednio do każdego projektu planu) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.


Wnioski, uwagi należy składać:
 w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik,
 ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Prudniku, w godzinach pracy urzędu;
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Burmistrz Prudnika, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Prudnika danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowych planów, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planów, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Prudnika.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki3.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email:
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 UCHWAŁA NR LVI/923/2022 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka

UCHWAŁA NR L/823/2021 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka

 zipprudnik_proj_4602.zip2.62 KB

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 maj 2023 11:48 Jarosław Szóstka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 11:58 Jarosław Szóstka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 12:03 Jarosław Szóstka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 12:11 Jarosław Szóstka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2023 07:44 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2023 07:50 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2023 07:51 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2023 09:29 Ewa Wiśniewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 wrzesień 2023 08:06 Tadeusz Górecki